Fokus på tillgänglighet i landstingets budget 2014

Fler läkare inom primärvården, ökad satsning på e-hälsa, mobil distriktssköterskemottagning och förstärkt tågtrafik mellan Lindesberg och Örebro. Det är några av de satsningar som finns med i landstingets budget för 2014 som landstingsstyrelsen beslutat om idag. Dessutom ska kulturen stärkas genom bland annat ökat bidrag till barnteaterverksamhet. Budgeten fastställs slutgiltigt av landstingsfullmäktige den 26-27 november.

-Trots osäkra ekonomiska prognoser har vi har lagt en stabil framtidsbudget där alla verksamheter får full uppräkning och vi säkerställer framtida viktiga investeringar. Vi fortsätter också det viktiga arbetet från tidigare år med satsningar på ungas och äldres hälsa. Dessutom ger vi nya möjligheter att öka tillgängligheten till vården, oavsett var i länet man bor, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordförande, S.

Fortsatt fokus på tillgänglighet inom flera områden

För att förbättra tillgängligheten inom primärvården avsätts 5 miljoner kronor. För att klara uppdraget med ökad tillgänglighet behövs också fler läkare och därför avsätts totalt 15 miljoner kronor till fler ST-läkartjänster, utbildningstjänster för blivande specialistläkare. Under de närmaste två åren kommer 20 nya ST-tjänster att tillsättas inom primärvården. För att öka tillgängligheten ytterligare över länet inrättas en mobil distriktssköterskemottagning, till detta avsätts 2 miljoner.

För att möta den ökande efterfrågan på e-tjänster som exempelvis Mina vårdkontakter och möjligheter att läsa sin journal på nätet, avsätts 4,8 miljoner för utveckling inom e-hälsoområdet.

Även hjälpmedelsverksamheten ges utökade resurser i budgeten för att möta fler brukare och ny teknisk utveckling inom hjälpmedelsområdet, totalt 3 miljoner. För att öka patienter och brukares delaktighet i vården får brukarråden inom psykiatri och habilitering extra resurser för andra året i rad.

Att ha tillgång till kultur är viktigt för människors livskvalitet och för att öka tillgängligheten får länsteatern, länsmuseet och till arkivcentrum ett tillskott på cirka 2 miljoner.

En utvecklad kollektivtrafik är en viktig tillgänglighetsfråga och under 2014 avsätts totalt 9,5 miljoner för att förbättra tåg- och busstrafiken i hela länet. Bland annat kommer nya tåg att trafikera sträckan Lindesberg – Örebro.

Äldres hälsa

En stor del av landstingets insatser berör äldre sjuka. För att förbättra vård och omsorg för de äldre, måste landstinget och kommunerna i länet fortsätta sitt gemensamma arbete med utveckling och samordning. Under 2014 kommer äldres psykiska hälsa uppmärksammas särskilt.

Barn och ungas hälsa

Under 2013 har insatser gjorts för att möta barn och ungas psykiska ohälsa. Nästa år tillförs ytterligare resurser för ett fortsatt arbete. Under 2014 kommer också den nya barnakutmottagningen på Universitetssjukhuset ska stå klar. Vidare utökas möjligheterna till glasögonbidrag från 16 år till 20 år.

Förebyggande folkhälsa

Som ett led i landstingets folkhälsoarbete tillförs ytterligare resurser för arbetet med hälso- och kulturkommunikatörer som stöd till invandrargrupper.

-Vi ser ett fortsatt stort behov av att öka kunskapen i hälso- och sjukvården om andra kulturer och sambandet mellan etnicitet och hälsa. Men det behövs också en ökad kunskap till våra nya invånare om hälso- och sjukvårdssystemet, om vikten av egenvård och goda levnadsvanor, säger Jihad Menhem, landstingsråd, V.

Miljö och hälsa

Under senare år har forskningen visat på allvarliga hälsoproblem som är kopplade till miljö, som exempelvis luftföroreningar, buller, kemikalier och stress. Därför satsas extra resurser till en ny miljömedicinsk enhet inom landstinget.

-Det här är en stor folkhälsofråga som berör alla. Vi vet att flera allvarliga sjukdomar har starka samband med olika miljöfaktorer. Därför är det av stor framtidsfråga där vi måste vara offensiva, säger Catrin Steen, landstingsråd, MP.

Skattehöjning för att möta framtiden

För att klara de framtida utmaningarna har landstingsstyrelsen beslutat om en skattehöjning med 50 öre från och med 2014.

-Landstinget står inför stora och viktiga utmaningar med allt fler äldre som har ett ökat vårdbehov. Genom forskningen har vi också fått en snabb medicinisk utveckling som ger oss nya möjligheter att behandla sjukdomar och ge människor möjlighet till ökad livskvalitet. Det ställer stora krav på att ha långsiktigt ha resurser och en stabil och ekonomi, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

-Till skillnad från de flesta landsting i landet har vi i Örebro län har inte höjt skatten sedan 2002. Vi gör skattehöjningen för att ta ansvar för att medborgarna även i framtiden ska ha en kraftfull hälso- och sjukvård. Dessutom stärks landstingets ekonomiska situation, vilket skapar en god beredskap för framtida utvecklingar, Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordförande, S.

facebook Twitter Email