Uttalande av Socialdemokraterna i Örebro län på förtroenderådet 18 april 2015

Samtidigt som människor är arbetslösa finns det företag som inte hittar personal med rätt kompetens – det måste vi göra någonting åt – därför välkomnar Socialdemokraterna i Örebro län regeringens satsning på ett nytt kunskapslyft!
Arbete åt alla och full sysselsättning är en grundläggande förutsättning för att alla ska vara fria och kunna tro på framtiden och är socialdemokratins främsta politiska prioritering. Det är också en förutsättning för välfärdens utveckling och en nödvändighet för en hållbar tillväxt – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Ett alltmer kunskapsintensivt arbetsliv ställer högre och högre krav på arbetskraften samt högre krav på företagen att kompetensutveckla personal. Stödet till den enskilde måste följa med i utvecklingen.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

Den tidigare borgerliga regeringens misslyckande på arbetsmarknaden är allvarlig. I den svenska modellen har det varit statens och arbetsförmedlingens huvudsakliga ansvar att jobba med matchning och erbjuda bristyrkesutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar. Vi upplever att statens ansvar och arbete med matchning på arbetsmarknaden under åtta år av borgerlig regering har försämrats kraftigt och i vårt län är det påtagligt.

Många vuxna behöver oavsett utbildningsbakgrund ändra sin yrkesinriktning på kort eller lång sikt för att anpassa sin kompetens till yrkeslivets krav. Det måste därför vara ­möjligt att byta yrkesinriktning eller komplettera befintlig utbildning så att man kan få dom jobb som företag söker personal till.

Brist på yrkesutbildningar minskar jobbtillfällena i Örebroregionen

I Svenskt näringslivs egen rekryteringsenkät 2014 uppger 56 % av företagen i Örebroregionen att dom har haft mycket svårt eller ganska svårt att rekrytera. 57 % uppger att det varit brist på personer med rätt utbildning som anledning till att det varit svårt att rekrytera. Det man upplevt som allra svårast att rekrytera är personer med praktisk gymnasieutbildning (37 %) eller eftergymnasial yrkesutbildning (34 %).

De konsekvenser som företagen uppger att det blir när dom inte lyckas rekrytera är framför allt att planerad expansion förhindrades eller att dom fick dra ner på produktionen.

Vi har företag i vår region som inte hittar personal med rätt kompetens. I många fall handlar det om kortare påbyggnadsutbildningar eller yrkesutbildningar som saknas. Samtidigt har Örebro län en av landets högsta arbetslöshetssiffror. Vi har inte råd att inte göra något åt det här.

Satsning på regionala bristyrkesutbildningar

Arbetsmarknaden i Örebroregionen står inför stora utmaningar och vi behöver göra vad vi kan för att överbrygga gapet mellan företagens behov av utbildad arbetskraft och att arbetslösa ska få jobb. Staten och den regionala nivån behöver hjälpas åt i det arbetet. För att möta de utmaningar som vi ser behöver staten öka antalet platser på yrkesutbildningar, yrkeshögskolor och bristyrkesutbildningar.

I regeringens vårbudget fastslås att en av regeringens viktigaste uppgifter under mandatperioden är att minska arbetslösheten varaktigt och öka sysselsättningen. Fler människor ska ha ett jobb att gå till och färre ska vara deltidsarbetslösa. Sverige behöver ett kunskapslyft. Regeringen ökar därför de offentliga investeringarna i bland annat infrastruktur, näringspolitik och utbildning för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

Regeringens satsning på Komvux och yrkesvux är tillsammans med traineejobb och extratjänster ett av våra viktigaste verktyg för att bättre möta upp de behov som finns på arbetsmarknaden och minska matchningsgapet.

Socialdemokraterna i Örebro län vill med detta uttalande ge ett starkt stöd till den riktning som regeringen har stakat ut för en bättre matchning på arbetsmarknaden.

facebook Twitter Email