Mycket högt förtroende för länets hälso- och sjukvård

I inget annat landsting eller region har länsborna ett så högt förtroende för länets sjukhus som i Region Örebro län. 80 procent av länsborna har mycket eller ganska stort förtroende för sjukhusen. Riksgenomsnittet är tolv procent lägre.
70 procent av länsborna har också mycket eller ganska stort förtroende för länets samlade hälso- och sjukvård. Det är tio procent över riksgenomsnittet och bara i två andra landsting/regioner har befolkningen något högre förtroende.
Länsbornas förtroende för vårdcentralerna ligger på ett genomsnitt i landet vilket är bättre än tidigare.

Resultaten kommer från den nationella befolkningsundersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern som har genomförts i samtliga landsting och regioner. Undersökningen omfattar cirka 41 000 personer, varav 1 000 i Örebro län. Intervjuerna genomfördes under våren och hösten 2016.

Har den vård man behöver
86 procent av länsborna anser också att de har tillgång till den sjukvård de behöver, vilket är över riksgenomsnittet. En större andel av länsbefolkningen, än rikssnittet, anser att vård ges på lika villkor.

Förtroende skapar trygghet
– Mycket glädjande att se att förtroendet för sjukhusen är högst i landet och att det bara är två landsting som rankar den samlade hälso- och sjukvården högre, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. Förtroendet för hälso- och sjukvården är en grundbult för vår offentligt finansierade hälso- och sjukvård. Förtroende skapar trygghet. Årets resultat befäster också de goda resultat som vi har sett tidigare år och visar bilden av en välskött hälso- och sjukvård.
– Resultatet vill jag också se som ett kvitto på att vi har organiserat hälso- och sjukvården med närsjukvård och länsklinikersom ger en jämlik vård i hela länet.

Vårdpersonalen ger förtroende
– Naturligtvis är också länsbornas höga förtroende en stor eloge till alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i vårt län. Personalen bidrar i högsta grad till detta höga förtroende.

Vårdcentralerna ligger på riksgenomsnittet
Generellt är förtroendet för sjukhusen större än för vårdcentralerna i hela landet. 59 procent av Örebro läns invånare har mycket eller ganska stort förtroende för vårdcentralerna, vilket är innebär en mittenposition bland landstingen och regionerna i landet efter att tidigare har legat längre ner i jämförelsen. Väntetiderna till besök på vårdcentralerna i Örebro län upplevs som bättre än riksgenomsnittet.

Mer information: Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande, tel. 070-524 22 66

facebook Twitter Email