Strategi för länets framtida utveckling antagen

För att ge kraft och beslutsamhet i utvecklingen av Örebro län har regionfullmäktige antagit en regional utvecklingsstrategi för åren 2018-2030.

– Att utveckla länet är en ständig pågående process som sker i ett samspel mellan många aktörer, säger Andreas Svahn, S, regionstyrelsens ordförande. Strategin fungerar som en utgångspunkt och en gemensam vägvisare för hur Region Örebro län, länets kommuner, näringsliv, statliga myndigheter och civilsamhälle med flera ska samverka för att utveckla länet till en attraktiv och pulserande region.

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, bygger på en vision om hur länet ska utvecklas i framtiden. Den visionen delas av många aktörer verksamma i Örebro län. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ställde sig bakom beslutet om en ny regional utvecklingsstrategi.

Attraktiv region för alla
– Vi vill alla ha en attraktiv region som är till för alla, där konkurrenskraft, livskvalitet och resurseffektivitet ligger på en hög nivå, säger Irén Lejegren, S, ordförande i Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt. Med strategin som plattform kan vi göra de utvecklingsinsatser och investeringar som krävs för att nå dit.

I den regionala utvecklingsstrategin finns tre övergripande mål definierade:

  • Stark konkurrenskraft
  • Hög och jämlik livskvalitet
  • God resurseffektivitet


Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
De tre övergripande målen för Örebro läns utveckling konkretiseras sedan genom 18 effektmål. Bland dessa finns bland annat förbättrad kompetensförsörjning, ökad innovationskraft, goda försörjningsmöjligheter, ökad grad av delaktighet och inflytande samt begränsad klimatpåverkan. En viktig utgångspunkt är att genomförandet av strategin ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Läs mer om den regionala utvecklingsstrategin på Region Örebro läns webbplats: https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Regional-utvecklingsstrategi11/

facebook Twitter Email