Satsningar på kvinnors hälsa och förlossningsvården genom endometriosenhet, förstärkta psykosociala insatser och dietister i neonatalvården

Regionledningen föreslår miljonsatsningar på kvinnors hälsa och förlossningsvården. Satsningarna fördelas på tre fokusområden: en ny endometriosenhet, psykisk hälsa inom närsjukvården och mödrahälsovården samt förbättra neontalvård. Satsningarna möjliggörs genom prioriteringar i den S-ledda regeringens budget. 

Satsningarna riktas specifikt mot kvinnors hälsa som är en fråga regionledningen valt att prioritera. Satsningarna omfattar drygt 9 miljoner per år.

– De riktade medlen ger oss möjligheter att fortsätta stärka och förbättra vårt arbete. Det är väldigt bra att vi i Region Örebro län nu kan börja bygga upp en specialistvårdsenhet för kvinnor med endometrios. Vi kan också satsa mer resurser för arbetet med att stärka blivande och nyblivna mammors psykiska och fysiska hälsa. Vi kommer också kunna anställa en dietist till neonatalvården med fokus på de små barnen, säger Karin Sundin, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor (S).

Fakta: Nya satsningar utifrån överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa

Regionledningen föreslår följande satsningar inom ramen för Region Örebro läns arbete utifrån överenskommelsen mellan Regeringen och SKL om förlossningsvård och kvinnors hälsa:

Endometriosenhet
Endometrios är en sjukdom som drabbar 10 procent av den kvinnliga befolkningen och som kräver vård och omhändertagande från olika yrkeskategorier. Nu ger regionledningen uppdraget att bygga upp en endometriosenhet för ett multiprofessionellt omhändertagande av kvinnor med endometrios vid Universitetssjukhuset i Örebro. Förebild för en sådan enhet finns i Uppsala och i Huddinge. Enheten kommer omfatta kompetenser som gynekolog, smärtspecialist, fertilitetsläkare, psykiater, sjuksköterska och barnmorska.

Fokus på psykisk och fysisk hälsa inom närsjukvården och mödrahälsovården
Resurserna för psykosociala insatser inom närsjukvården ökas genom tre tjänster inom närsjukvårdsområde Örebro. På så sätt fördelas resurserna mer jämt över länet och vården förstärks.
Även insatserna mot psykisk ohälsa inom mödra- och hälsovården förstärks med en psykologtjänst. Dessutom ska insatserna för de 40 procent av gravida kvinnor med övervikt eller fetma förstärkas genom en dietist.

Förbättrad Neonatalvård
Neonatalvården förstärks genom ytterligare en ordinarie dietist. Syftet är att förbättra vården för små barn med nutritionsproblem under vårdtiden, men också att det ska kunna finnas en dietist till stöd för föräldrarna när barnet har kommit hem.

facebook Twitter Email