Ny kostpolicy ska bidra till en bättre hälsa, starkare näringsliv och hållbar utveckling

Regionstyrelsen antog i dag en ny kostpolicy. Policyn, som slutgiltigt beslutas av fullmäktige, ska stärka arbetet med att nå hållbarhetsmålen, främja det regionala näringslivet och bidra till en bättre folkhälsa.

Syftet med kostpolicyn är att ge medarbetarna stöd och vägledning i arbetet med att främja en god hälsa hos personal och patienter och arbetet med att minska regionens miljö- och klimatpåverkan. Policyn ska också bidra till en hållbar regional utveckling där det lokala näringslivet ges möjligheter att ställa om och växa samtidigt som länet ökar sin grad av självförsörjning i framtiden.

Kostpolicyn för Region Örebro län utgår från visionen ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv” samt de målområden som identifierats i Program för hållbar utveckling 2017-2020; – organisationskultur och arbetssätt – social stabilitet, god hälsa och lika villkor – minskad sårbarhet, klimatpåverkan och fossilberoende – miljöpåverkan och – upphandling och inköp. Kostpolicyn omfattar alla tre hållbarhetsaspekterna; den sociala, ekologiska och ekonomiska

– Genom de riktlinjer som vi sätter upp i den nya kostpolicyn ser vi till att de skattepengar som regionen använder i matproduktionen främjar det regionala näringslivet och bidrar till en ökad självförsörjning av livsmedel. Det är väldigt viktigt både för den regionala tillväxten, hållbarheten och för att minska vår sårbarhet vid en eventuell krissituation, säger regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S).

– Att ha en tydlighet kring den mat som produceras och köps in i regionens verksamheter är väldigt viktigt i arbetet för ett hållbart samhälle där vi ställer om till en mer grön och cirkulär ekonomi, säger regionrådet Torbjörn Ahlin (C).

– I den föreslagna kostpolicyn stärker vi matens betydelse för den enskildes vård och behandling. Inte minst är det viktigt för de allra sköraste äldre som är beroende av en god och hälsosam kost som de känner sig bekväma med, säger regionrådet Behcet Barsom (KD).

facebook Twitter Email