Politisk plattform 2023-2026

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna är överens om att ta gemensamt ansvar för utvecklingen i Region Örebro län under mandatperioden 2023-2026. Vi vill göra vårt bästa för att möta de behov som finns och ta oss an de utmaningar som vi ställs inför.

Under vår gemensamma ledning ska all verksamhet präglas av respekt för alla människors lika värde, av tillit till medarbetare och chefer, av valfrihet och ett ansvarstagande för att inte förbruka kommande generationers resurser. För oss är det viktigt att utgå från regionens värdegrund om samarbete, utveckling och professionalism samt de etiska riktlinjer som alltid finns inom sjukvården och att vi ser hela länet. 

Sjukvården, både primärvården och den specialiserade vården, ska ges efter behov, vara patientcentrerad och forskningsbaserad. Arbetet för att motverka den växande psykiska ohälsan ska prioriteras, inte minst för barn och ungdomar. Den patient som önskar eller har behov ska ha en känd och fast läkarkontakt på vårdcentralen. Kompetensen om äldres sjukdomar ska stärkas. För att möta ökande vårdbehov behöver det förebyggande folkhälsoarbetet utvecklas. 

När behovet finns så ska vårdcentralens barnavårdscentral kunna göra fler hembesök än idag under den första tiden efter ett barns födelse. Familjecentraler i samarbete med länets kommuner ska fortsätta att utvecklas. Möjligheten till snabb kontakt med sin vårdcentral ska prioriteras och kan med fördel ske på olika sätt. I syfte att klara dessa ambitioner ska valfrihet och större tillgång till alternativa utförare vara en viktig ledstjärna. Vi behöver uppdatera krav- och kvalitetsboken för att möta nutidens och framtidens behov av primärvård. Det arbetet är viktigt även för att akutsjukvården ska kunna finnas där för de patienter som har störst behov. En möjlighet att driva verksamheter som intraprenad ska utredas. Arbetet med en mer nära vård ska intensifieras tillsammans med kommunerna. 

Väntetiderna till behandling ska kortas. Det innebär att samverkan mellan sjukvårdens olika delar måste stärkas, samt att andra utförare används i större utsträckning. Antalet vårdplatser behöver spegla vårt behov och våra resurser behöver användas på bästa sätt. Rätt person ska göra rätt sak. Konkreta utvecklingsplaner ska tas fram för regionens tre sjukhus, det ska innehålla såväl organisation, verksamhet- och lokalmässiga aspekter. Planerna ska utgå från att alla tre sjukhus har ansvar för akut sjukvård, för sjukvård till alla länets invånare och vara en del av såväl den sjukvårdsregionala som nationella vårdkedjan. Dessa planer behöver kontinuerligt aktualitetsprövas. Medicinsk forskning och ett omfattande utbildningsuppdrag skapar bättre förutsättningar för en kvalitativ sjukvård och underlättar kompetensförsörjningen. Förlossningsverksamhet ska finnas i såväl Örebro som Karlskoga. Den plan som finns för att återöppna förlossningsverksamheten i Karlskoga ska kontinuerligt följas upp. I övrigt ska de verksamheter som är riktade mot kvinnors hälsa i både Karlskoga och Örebro prioriteras. 

En av samhällets större utmaningar de kommande åren är kompetensförsörjningen. Samtidigt som såväl antal och andelen äldre ökar kraftigt så minskar andelen invånare som förväntas delta i arbetskraften. För att behålla medarbetare och för att regionorganisationen ska vara konkurrenskraftig vid nyrekryteringar ska stort fokus läggas på att utveckla arbetsmiljön, kompetensutveckling, lönebildning och nya arbetstidsmodeller. Detta ska ske i dialog med de anställda. Ett viktigt syfte är att premiera erfarenhet och på så vis behålla medarbetare längre tid för att därmed kunna utveckla verksamheterna och vara ett stöd till nyare kollegor. I detta arbete ska medarbetare, fackliga organisationer och chefer involveras. Arbetet ska utgå från en tillitsfull styrning och ledning samt bygga på våra medarbetares och chefers förmågor och kompetens. Här är det nära ledarskapet en nyckelfaktor. 

Hela Örebro läns potential ska tas tillvara och utvecklas. Kultur och friluftsliv är viktiga delar och ska finnas i hela länet. Region Örebro län har en viktig roll för att stärka föreningslivet och andra delar av den ideella sektorn. Städerna och landsbygden är helt beroende av varandra. Länets skogs- och jordbruk är en viktig del för att klara den gröna omställningen men också för att stärka vår beredskap. Därför ska vi fortsätta att bidra till att utveckla dessa näringars konkurrenskraft. Ett exempel är att ge stöd till det finmaskiga vägnätet och att utöka närtrafiken till fler tider under veckan. En av kollektivtrafikens viktigaste uppgifter är att erbjuda transporter till och från arbete och skola. Därför kommer vi inleda samtal med kommunerna om resor till gymnasieutbildning och vuxenutbildning. Vi vill öka möjligheten för våra äldre att resa kollektivt samt överlag skapa en attraktiv kollektivtrafik. 

De senaste åren har tydligt visat hur sårbart vårt samhälle är när kriser uppstår. Det har handlat om störningar i globala leveranskedjor, pandemi och inte minst krig i vårt närområde. Därför kommer vi ta krafttag för att stärka vår motståndskraft och stärka såväl regionorganisationens som hela länets beredskapsförmåga. Arbetet med att bygga beredskapslager för såväl läkemedel som viktiga förbrukningsprodukter ska intensifieras. Region Örebro läns kapacitet, inte minst sjukhusens, att bedriva verksamhet även vid tillfällen av kris och stora påfrestningar ska stärkas. Vi behöver även stötta den kompetensförsörjning som behövs i stort i hela vårt län. Utbildning och forskning är en viktig del för att kunna  möta framtidens behov.

Med ansvaret för regional utveckling följer också ett vidare ansvar, även i beredskapshänseende. Örebro läns självförsörjningsgrad av till exempel livsmedel och energi ska stärkas. Det arbetet måste ske i nära samverkan med näringsliv, kommuner och universitet. I detta arbete har de gröna näringarna en särställning. Därför kommer ett särskilt fokus läggas på att förstärka beredskapsperspektivet i bland annat livsmedelsstrategin, handlingsplanen för innovationer, förädlad skogsråvara i världsklass och Energi- och klimatprogrammet. Därutöver ska arbetet med att utveckla biogasen som energikälla fortsätta. 

Tillsammans skapar vi ett bättre liv!

Charlotta Englund                         Behcet Barsom                                 Andreas Svahn
Centerpartiet                                Kristdemokraterna                             Socialdemokraterna                                                     

facebook Twitter Email