Budget 2019 – Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Vårt mål är en jämlik och jämställd utveckling och välfärd i Örebro län. Det är ett stort ansvar som bygger på respekten för alla människors lika värde och på solidaritet med våra medmänniskor och kommande generationer.

Vi tar ansvar för alla människors välmående och livskvalitet i det gemensamma samhällsbygget. Resurserna är ändliga och måste hanteras ansvarsfullt utifrån verklighetens förutsättningar och rådande omständigheter. Det är vårt ansvar att skapa en långsiktigt hållbar finansiering av välfärden och att inte skuldsätta kommande generationer.

Region Örebro län ska vara en ansvarsfull aktör med höga ambitioner för hållbarhet. FN:s 17 mål för hållbar utveckling ska vara vägledande i verksamheten. Den sociala, ekologiska och etiska hållbarheten är målet och ekonomin är medlet. Genom att prioritera den cirkulära ekonomin och tillvaratagande av mänskliga resurser skapar vi hållbara förutsättningar för framtida generationer och deras välfärd.

Hälso- och sjukvårdens organisation ska utvärderas med utgångspunkt att erbjuda en tillgänglig nära vård av hög kvalité med ett närvarande och aktivt ledarskap, gott medarbetarperspektiv, delaktighet, ekonomi i balans och anpassning till demografiska förändringar.

Den nära vården ska utvecklas och ges ett utökat uppdrag för att möta den demografiska utvecklingen med fler som lever med kronisk sjukdom och psykisk ohälsa, fler äldre och invånarnas ökade behov och förväntningar.

Vi tar ett samlat grepp för att möta en allt större grupp äldre på bästa möjliga sätt. Fler äldremottagningar ska inrättas inom den nära vården, arbetet med mobila team för vård i hemmet ska utvecklas och mottagandet på akuten ska förbättras.

Region Örebro läns tre sjukhus – lasarettet i Lindesberg, lasarettet i Karlskoga och Universitetssjukhuset i Örebro – ska utvecklas. Samtliga ska erbjuda akutvård dygnet runt, nära vård för boende i respektive länsdel och specialiserad vård för hela länet.

Region Örebro län har ett omfattande ansvar för forskning och utbildning. Samarbetet med Örebro universitet ska utvecklas, det ska bli fler utbildningsplatser inom sjukvården och över tid ska fler delar också inom närsjukvården bli universitetssjukvårdsenheter.

Den viktigaste faktorn för att lyckas är kompetenta och engagerade medarbetare. Särskilt fokus ska läggas på kompetensutveckling och att tillvarata medarbetarnas kunskaper. På samma sätt ska också ökade kunskaper och förmågor värdesättas hos alla yrkesgrupper

Region Örebro län ska genom sitt agerande bidra till ett mer hållbart och jämlikt samhälle. Upphandlingar ska styras av tydliga krav på socialt ansvarstagande, arbetsrättsliga villkor och ekologisk hållbarhet. De finansiella placeringarna ska placeras etiskt och bidra till en mer cirkulär ekonomi.

Samhällsplaneringen ska utgå från att skapa goda förutsättningar i länets alla delar. Infrastruktur, kollektivtrafik, bredband och logistik ska utvecklas utifrån behov och förutsättningar. Region Örebro län ska ta en ledande roll i att samordna, utveckla och driva infrastruktur och kollektivtrafikfrågor i ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. Så skapas en hållbar tillväxt för fler jobb i hela länet och mer resurser till välfärden.

Att möjliggöra ett livslångt lärande, höja utbildningsnivån och möta arbetsmarknadens behov är en viktig del i den regionala utvecklingen. Folkhögskolorna spelar en viktig roll i det arbetet. Kulturen ska tas tillvara på och förutsättningar ska skapas för ett starkt kulturliv för invånare i hela länet. Ett särskilt fokus sätts på barn och ungas rätt till kultur.

Så bygger vi tillsammans ett bättre liv och skapar en utveckling som gör att vi kan ställa om till en cirkulär ekonomi, minska hälsoklyftor och stärka människors egenmakt och frihet.


Örebro i november 2018

Andreas Svahn                    Behcet Barsom                   Torbjörn Ahlin

Socialdemokraterna            Kristdemokraterna              Centerpartiet

 

Läs mer om budgeten i korthet.

Läs budgeten i sin helhet.

facebook Twitter Email