Budget 2021

Vi vill att hela Örebro län ska utvecklas och växa. Vi vill ha ett län där invånarna känner trygghet, frihet och hopp inför framtiden. Under 2020 prövades Region Örebro län hårt när coronapandemin snabbt förändrade våra förutsättning- ar. Aldrig har Region Örebro läns uppdrag varit tydligare. Vi ska finnas där varje dag för länets invånare, och de ska kunna lita på att vi varje dag gör vårt absolut bästa för att rädda liv och driva länets regionala utveckling framåt.
Den globala pandemin, med coronaviruset, som slog till med full kraft under våren 2020 visade med stor tydlighet hur sjukdomspanoramat, och därmed även sjukvårdens förutsättningar, kan förändras blixtsnabbt. Vikten av att både sjukvård och samhälle snabbt kan ställa om till nya förutsättningar blev tydlig. Förmågan att styra och agera i nuet har utvecklats och tagit stora kliv på kort tid. Hälso- och sjukvårdens kapacitet har under pandemin ställts på sin spets.
Mycket av den vård som kan anstå har fått stå tillbaka för att kunna bereda nödvändig vård åt sjuka patienter i covid-19. Detta leder till en förändrad vårdsituation under år 2021 med uppskjuten vård som behöver prioriteras under året. Samtidigt har pandemin drivit utvecklingen framåt mot en mer nära vård med ett fördjupat samarbete mellan Region Örebro län och kommunerna under denna tid. Möjligheter till webbaserade arbetssätt och omställning till proaktiv vård har aldrig varit större. Pandemin har accelererat digitala vårdmöten, vilket förstärker förväntan påytterligare utveckling och leveranser. Samtidigt är det viktigt att de invånare som av olika skäl inte använder digitala tjänster får samma möjligheter till hälso- och sjukvård. Vi har sett att den psykiska ohälsan växer under pandemin, när människor isoleras och anställningstryggheten minskar på grund av vikande konjunktur.
 
Under år 2021 kommer ett särskilt fokus inom regional tillväxt ligga på utveckling kopplat till effekterna av pande- min. Även den internationella utvecklingen är prioriterad. Pandemin har slagit hårt mot liv och hälsa, men också mot ekonomin och arbetsmarknaden. Massiva insatserhar gjorts nationellt, både för att överbrygga pandemins akuta verkningar, men också för att stimulera en snabb återhämtning. Region Örebro län ser nu en möjlighet att göra en extra insats på 5 miljoner kronor i länet, utöver de nationella satsningarna, för att bidra till en kickstart för länets näringsliv. Det är oerhört viktigt att arbetslösheten inte biter sig fast. Hög sysselsättning bidrar inte bara till att flera hushåll kan uppnå en dräglig levnadsstandard, och därmed bättre allmän folkhälsa, utan också till att resurstill- skottet för välfärden kan garanteras på sikt. Region Örebro län stärker därför insatserna för innovation och företagande, bland annat med ett extra tillskott till företagsfrämjande insatser. Att kunna ta del av det livslånga lärandet, höja utbildningsnivån och att möta arbetsmarknadens behov, är en viktig del i den regionala utvecklingen och extra viktig när den globala ekonomin påverkas kraftigt i spåren av pandemin. Vi såg redan innan pandemin ett ökat söktryck på våra folkhögskolor. Utbildning är ett av de viktigaste verktygen när vi rustar Sverige för en nystart. Under år 2021 kommer ett särskilt fokus inom det regionala utvecklings- arbetet med kultur och civilsamhälle ligga på utveckling kopplat till pandemin, verksamhet i hela länet samt arbetet med kultur och hälsa.
 
Hållbarhet är ett perspektiv som ska genomsyra all verksam- het. Arbetet inom regionen utgår från FN:s agenda 2030. I strävan mot ökad hållbarhet ingår en stark inriktning mot en cirkulär ekonomi.
År 2021 blir ett ekonomiskt tufft år men inte på det sätt som vi trodde innan pandemin. Tack vare flera tillfälliga statsbidrag under 2021 kan vi fortsätta att utveckla inom våra uppdrag, trots stora intäktsbortfall på grund av pandemin. Arbetet i nämnderna med budget i balans blir lika viktigt som innan covid-19. Bara genom strukturerat och långsiktigt arbete, och mod att göra prioriteringar, kan vi tillsammans skapa ett bättre liv.
 
Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande
Region Örebro län
facebook Twitter Email