Vi tar täten i klimatarbetet

Klimatet är vår tids ödesfråga. Ingen annan fråga kopplar så starkt samman vår generations sätt att leva med kommande generationers möjligheter till ett gott liv.

Vi ser idag en kris för jordens ekosystem. Det leder till ökade spänningar med risk för våldsamma konflikter och ökande flyktingströmmar

Regeringen tar klimatutmaningen på allvar. Sverige ska gå före och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Vi ska också driva på andra länder och stötta de som drabbas särskilt hårt av klimatförändringarna.

Vi behöver ta ett klimatkliv som skyndar på omställningen till ett hållbart samhälle. Med klimatklivet investerar vi i det klimatsmarta, jobb skapas och välfärden byggs stark. Därför satsar regeringen sammantaget 4,5 miljarder inom fyra områden:

1) Förnybar energi
Intresset för solceller är glädjande stort. Regeringen ökar kraftigt stödet till solceller för hushåll och företag. Nya pengar går även till spridning av teknik för lagring av solel. Regeringen investerar också i energieffektiv renovering i bostadsområden med utmaningar.

2) Fossilfria resor
Du ska kunna lita på att tågen går i tid. En fungerande järnväg kan bidra till såväl jobb- som klimatmål. Regeringen satsar på järnvägsunderhåll och förbättrar därmed för pendlare och godstransporter i hela landet. Vägtrafiken behöver bli fossilfri. Premien för elbilar förlängs och justeras så att rena elbilar gynnas mest. En premie för elbussar införs. Stöd går också till kollektivtrafik i landsbygd.

3) Hela Sverige är med
Klimatarbetet bli bara tillräckligt kraftfullt om alla är med: olika delar av landet, näringsliv och alla konsumenter. Regeringens investeringsstöd Klimatklivet går till de insatser i kommuner och regioner som ger störst utsläppsminskningar. Hållbar konsumtion främjas med en ny strategi och vi satsar på miljöteknik så att nya företag kan växa.

4) Internationella insatser
Ett globalt klimatavtal ska bli klart i Paris i höst. Sverige och EU driver på i förhandlingarna. En nyckel till att minska de globala klimatutsläppen är att rika länder går före, samtidigt som vi stöder utvecklingsländerna i deras klimatomställning. Regeringen investerar i ett stort bidrag till FN:s Gröna fond, som gör skillnad för utvecklingsländer och ger Sverige trovärdighet i förhandlingarna.

Det går att bromsa klimatförändringarna. Genom att Sverige tar ansvar för vår klimatpåverkan på hemmaplan visar vi ledarskap för världens länder på klimattoppmötet i Paris. Nu tar vi täten i klimatarbetet.

Matilda Ernkrans (S), ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet
Jonas Eriksson (Mp), gruppledare i riksdagen


Artikeln är publicerad i ETC Örebro (151127)

facebook Twitter Email