Budget 2018: Satsningar på tillgänglig vård och hållbarhet

Tillgängligheten inom vården stod i fokus när majoriteten i Region Örebro län presenterade sin budget för 2018. Med hjälp av drop-in-mottagning och en dygnetrunt-öppen primärvårdsakut vill majoriteten göra vården mer tillgänglig.

En ekonomi i balans där stora investeringar görs från befintliga medel utan belåning, det menar majoriteten är ett gott tecken på att regionen går åt rätt håll i att kunna säkerställa en god vård för invånarna i Örebro län framöver. Därför har man också råd med stora satsningar, främst på tillgängligheten, men också på klimatarbetet och hållbar utveckling.

– Majoriteten lägger fram ett förslag på en mycket stark budget med stora investeringar och satsningar, men ändå med en god ekonomisk hushållning. Vi utvecklar och förbättrar vården, men vi gör det på ett hållbart sätt. Därför kan vi göra stora investeringar i alla våra tre sjukhus, bygga nya vårdcentraler och göra vården mer tillgänglig, och ändå visa goda ekonomiska siffror, säger Andreas Svahn (S), Regionstyrelsens ordförande.

– Det här är en budget som håller i den riktning som våra tre partier inledde i början av mandatperioden. Vi fortsätter att utveckla sjukvården och satsa på regional utveckling för att bygga möjligheter i hela Örebro län till det goda livet, säger Jihad Menhem (V), Regionstyrelsens förste vice ordförande. Tack vare de stora investeringarna i välfärden, som regeringen tillsammans med Vänsterpartiet gör, kan vi ute i regionerna göra många saker som vi annars inte hade kunnat göra. Nu stärker vi förlossningsvården och psykiatrin, vi förbättrar för personalen och gör vården bättre, fortsätter han.

– Förutom satsningar på en tillgänglig vård präglas hela budgeten av ett tydligt hållbarhetsfokus. Budgeten innehåller stora satsningar på hållbarhet och ett bättre klimat, och vi gör även satsningar på en bättre kollektivtrafik, säger Catrin Steen, regionråd (MP)

Hälso och sjukvård
I sin budget för 2018 går majoriteten i Region Örebro län fram med stora satsningar för en tillgänglig vård. Under 2018 ska vara vårdcentral i länet ta fram en drop-in-mottagning för obokade besök och dessutom ska en primärvårdsakut utredas dit patienter, dygnet runt, ska kunna komma med enklare åkommor som inte kräver sjukhusets specialister. Stora satsningar görs också på digitalisering och e-tjänster och under 2018 ska en digital vårdcentral starta i Örebro län där patienter ska kunna få hjälp via länk.

– Vi ser en tillgänglig vård som den mest prioriterade frågan i den här budgeten och under hela den här mandatperioden. Vi har gjort mycket för att fler ska kunna får vård snabbare, och med den här budgeten tar vi nya stora kliv, säger Andreas Svahn.

Under 2018, och under planeringsperioden fram till år 2020, görs stora satsningar på vården. Bland annat läggs 45 miljoner kronor på en bättre vård för människor med diabetes och 250 miljoner fram till år 2020 på framtidens vårdinformationsstöd. En satsning handlar om en testbäddsverksamhet för innovationer inom medicinsk teknik i ortopedin i Lindesberg, där man ska utveckla ett system för att på ett mer precist sätt än idag sätta in höft- och knäproteser.

– Vi förbättrar vården för människor med diabetes och använder oss av de senaste innovationerna. På fastighetssidan gör vi också stora investeringar. Vid USÖ fortsätter arbetet med H-huset och i Karlskoga fortsätter investeringarna inom operationsverksamheten och ett ombyggt rehab med en ny bassäng. I Lindesberg fortsätter arbetet med en ny vårdcentral, säger Jihad Menhem.

I budgeten görs också en satsning på palliativa team.

– Ingen människa ska behöva dö ensam. Med palliativa team knutna till sjukhusen ska vården i livets slutskede bli bättre, fortsätter Anderas Svahn.

Ett uppdrag i budgeten handlar om att Region Örebro län under året ska ta inleda ett visionsarbete hur hälso- och sjukvården ska förändras på tio år, fram till år 2028. Dessutom stärks det förebyggande folkhälsoarbetet.

– Det är en budget som tar vid där vi i kommissionen för jämlik hälsa, som jag har lett, slutade. Vi vill stärka det förebyggande arbetet och motverka livsstilsrelaterade sjukdomar, säger Jihad Menhem.

Hållbar utveckling
– Vi vill fortsätta att HBTQ-diplomera regionens verksamheter, samt göra den mer jämställd genom att fler områden ska omfattas av gender budgeting. Under 2018 ska också arbetet med en ny folkhälsoplan påbörjas, fortsätter Jihad Menhem.

Klimatinvesteringar
I budgeten investeras 56 miljoner fram till år 2022 i satsningar på ett bättre klimat. 26 miljoner läggs på solpaneler och 30 miljoner – 10 miljoner årligen till år 2020 – läggs på generella klimatsatsningar.

– Klimatfrågan är vår tids viktigaste fråga, och även om regionens huvuduppdrag alltid kommer att vara vården är det en styrka att vi tar en aktiv del i det viktiga klimatarbetet. Vi fortsätter arbetet med att installera solpaneler, och vi skjuter till tio miljoner årligen fram till år 2020 på åtgärder för att minska klimatpåverkande gaser, säger Catrin Steen.

Jobb och regional utveckling
– För att kunna fortsätta att utveckla vården och vår välfärd är jobben den viktigaste frågan i framtiden. Vi behöver fortsätta vårt strategiska arbete i Regionen för att skapa fler jobb. Därför vill bli starta ett arbete utifrån skogsnäringens betydelse, jobba för att stärka näringslivsutvecklingen i länet och fortsätta samverka kring att öka måluppfyllelsen i skolan. Ett särskilt uppdrag handlar också om att stärka varumärket ”Alfred Nobel”, säger Andreas Svahn.

– Kultur är viktigt för att skapa samhörighet och självkänsla plus att man genom kulturen tränas i det fria ordet, och det är extremt viktigt i dagens samhälle. Därför har vi lagt in uppdrag att särskilt utreda hur kulturutövande för pojkar 7-19 år kan uppmuntras och hur kulturutövande för barn och unga från socioekonomiskt utsatta områden kan uppmuntras, säger Catrin Steen.

– Det här är en budget för framtiden med en god ekonomi och satsningar där vi vet att människor efterfrågar mycket mer än idag. Nu lägger vi majoritetens förslag till budget och för andra året i rad gör vi det efter en öppen process i så pass god tid att oppositionen ska hinna göra ett budgetarbete, och vår förhoppning är att vi kan ha en dialog kring om det är saker vi skulle kunna överens om, avslutar Andreas Svahn.

facebook Twitter Email