Framsteg för folkhälsan – antalet rökare minskar i Örebro län

Mellan åren 2004 och 2017 har andelen rökare mer än halverats i Örebro län, och även riskkonsumenterna av alkohol har sjunkit något under samma period. När det gäller fetma är trenden den omvända, där har andelen ökat. Det visar den första rapporten från Liv & hälsa-undersökningen 2017.

– Att förbättra folkhälsan genom att få människor att leva ett hälsosammare liv är en stor utmaning för regioner, kommuner och andra aktörer. Genom att minska tobaksbruket, få fler att motionera och äta hälsosammare mat kan stora folksjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, KOL och diabetes minska, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Förutom stora vinster för den enskilda individen ger en bättre folkhälsa också samhällsekonomiska vinster. Inom de fem regioner och landsting som genomfört undersökningen har en minskning av antalet som röker dagligen, från 12 till 7 procent, mellan åren 2008 och 2017 medfört besparingar på uppskattningsvis drygt 222 miljoner kronor.

Siffror från rapporten
Under perioden 2004 till 2017 har bland annat andelen
• rökare i Örebro län minskat från 15 till 7 procent.
• riskkonsumenter av alkohol minskat från 17 till 12 procent.
• med fetma ökat från 13 till 19 procent.

Fakta om undersökningen ”Liv & hälsa”
Landstingen i Sörmland och Värmland samt regionerna i Uppsala, Västmanlands och Örebro län har regelbundet genomfört befolkningsundersökningar inom ramen för det länsövergripande samarbetet. Undersökningarna har genomförts 2000, 2004, 2008, 2012 och 2017. I senaste undersökningen 2017 har cirka 34 000 personer, varav cirka 8 000 i Örebro län, svarat på frågor om hälsa, levnadsvanor, livsvillkor och vårdutnyttjande. De som fått chansen att svara är slumpmässigt utvalda från 18 år och uppåt. Den äldsta som svarat är 104 år. Mer information om undersökningarna finns även på Region Örebro läns webbplats: www.regionorebrolan.se/livohalsa.

facebook Twitter Email