Lejegren (S) välkomnar forskningscenter för hållbar logistik

Örebro Universitet ska etablera ett nytt forskningscenter för hållbar logistik. Forskning ifrån flera områden ska samlas inom ramen för det nya forskningscentret

– Ett forskningscenter för hållbar logistik vid Örebro Universitet är ett välkommet tillskott. Det ger ytterligare tyngd till Örebro län som en viktig strategisk plats för logistik och tillväxt, säger Irén Lejegren (S) regionråd med ansvar för regional tillväxt.

Region Örebro län antog under 2017 en innovationsstrategi som syftar till att skapa förutsättningar för en positiv näringslivs- och samhällsutveckling, med ett tydligt samspel mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor. Ett område som lyfts fram i strategin är autonoma, digitaliserade och intelligenta produktionssystem. Inom det ryms bland annat logistiksystem och industriella produktionssystem.

– Universitetets etablering av ett forskningscenter för hållbar logistik knyter väl an till den bild vi ifrån Region Örebro läns sida har av länets strategiska styrkor och möjligheter. Hållbarhet och logistik är två områden där forskning, strategi och samverkan mellan olika aktörer kan bidra till att stärka Örebroregionens framtida möjligheter till tillväxt och konkurrenskraft, avslutar Lejegren.

facebook Twitter Email