Länets export går som tåget – topp tre i landet


Exporten i Örebro län ökar i snabb takt. Siffror ifrån Handelskammaren visar att länet nu ligger topp tre i landet. – Vi är ett län med väldigt stark export vilket siffrorna som presenterades idag visar. Det strategiska arbetet med samverkan mellan det offentliga, näringslivet och universitetet ger resultat, säger Andreas Svahn, Regionstyrelsens ordförande (S).

 

Örebro är ett starkt industrilän med en stark tradition av exportverksamhet. Handelskammarens siffror visar att Örebro län har den tredje största procentuella ökningen av export åren 2016-2017. Såväl de större industriföretagen i länet som de mindre har bidragit till den utveckingen.

– Att exporten går framåt är resultatet av ett långsiktigt arbete där olika aktörer i länet samverkar i frågor som rör näringslivsklimat , infrastruktur och forskning. Det ger resultat inte minst i form av nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter som kan användas till att utveckla en ännu tryggare välfärd, säger Svahn.

Örebroregionen tjänar på stark ställning inom logistik och närheten till Norge

Länet drar stor nytta av sitt starka logistikläge och tidigare i år rankade tidskriften ”Intelligent logistik” Örebroregionen tillsammans med Göteborgsregionen som delad etta bland logistiklägen i Sverige under 2017. I den rankingen räknades inte det vid Örebro Universitet nystartade forskningscentret för hållbar logistik in.

En av de viktigaste exportmottagarna är Norge som tillsammans med Tyskland är Sveriges största exportland. Exempelvis så är exporten till Norge större än den samlade exporten till  Kina, Ryssland, Brasilien och Indien tillsammans. Det är något som regeringen noterat och igår presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth ett förslag som innebär att regeringen föreslår EU att prioritera sträckan Oslo-Stockholm i den kommande förändringen av stomnätskorridorerna.

– Nu ska vi fortsätta arbetet med att stärka Örebro län inte minst handlar det om att stärka vår ställning som ledande logistikområde i landet. Där kommer universitetets arbete med ett forskningscentrum för hållbar logistik ha en central roll likväl som regeringens besked att prioritera en utveckling av stambanan Oslo-Stockholm via Örebro, avslutar Svahn.

facebook Twitter Email