Krafttag mot könsstympning av flickor och kvinnor

I verksamhetsplan med budget för 2017 fick regionstyrelsen i uppdrag att initiera en utredning som ska lämna förslag om tidiga insatser för att motverka könsstympning av flickor. Utredningen har nu genomförts och vid dagens Regionstyrelsesammanträde fattades beslut om att dess förslag på åtgärder ska genomföras. Det innebär nya gemensamma riktlinjer för hälso- och sjukvårdsförvaltningen, utbildning för personalen och informationsinsatser.

Enligt Socialstyrelsens uppskattning kan närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige ha blivit utsatta för könsstympning och 7 000 av dessa är flickor under 18 år. I verksamhetsplanen för 2017 tog därför den politiska majoriteten initiativ till en utredning med förslag om tidiga insatser för att motverka könsstympning av flickor.

– Sverige har sedan många år en tydlig lagstiftning som förbjuder könsstympning av flickor. Inom hälso- och sjukvården har vi ansvar och möjlighet att förebygga och vi möter patienter som har blivit utsatta för könsstympning. Nu ökar vi vår personals kunskaper och ger verksamheterna bättre verktyg för att arbeta med detta på ett strukturerat sätt, säger Karin Sundin, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor för Socialdemokraterna.

Bland insatserna som utredningen pekar på finns att fler verksamheter bör ha patientinformation om könsstympning att dela ut och sprida, att det ska finnas information på digitala informationsskärmar och på 1177.se för Örebro län. All hälso- och sjukvårdspersonal inom vissa verksamheter ska få utbildning om kvinnlig könsstympning och kontinuerliga utbildnings- och informationsinsatser. Region Örebro län ska också undersöka möjligheterna att ta fram en gemensam riktlinje gällande samverkan och förebyggande arbete mot könsstympning tillsammans med länets kommuner.

Fakta om könsstympning

Det finns enligt WHO fyra olika typer av könsstympning (ur Regionestyrelsens utredning utredning):

– Typ I innebär helt eller delvis avlägsnande av klitoris och/eller förhuden.
– Typ II innebär helt eller delvis avlägsnande av klitoris och inre blygläpparna (labia minor), med eller utan borttagande av yttre blygdläpparna (labia major).
– Typ III innebär minskning av vaginalöppningen genom helt eller delvis borttagande av de yttre genitala, med eller utan borttagande av inre blygdläpparna, med eller utan borttagande av klitoris (infibulation), även kallad faraonisk omskärelse.
– Typ IIII kallas den oklassificerade form av könsstympning som inte inkluderas i typ I-III, till exempel prickning av klitoris med vasst föremål i syfte att åstadkomma blödning, införande av frätande substanser eller örter i slidan, samt att pierca eller skära i slidan.

facebook Twitter Email