Vi investerar i äldres välfärd – det går före skattesänkningar

Den som arbetat och slitit hela livet har rätt till en god ålderdom. Därför har vi socialdemokrater investerat i äldres välfärd. För oss går det före stora skattesänkningar för de rikaste. 

Satsningar på äldre i Region Örebro län

Mobila team
Region Örebro län och Örebro kommun har en gemensam satsning på mobila team. Syftet med det mobila närsjukvårdsteamet är att ge individanpassad, trygg och samordnad vård, där helhetssyn ska leda till att vården optimeras i hemmet för den enskilde. Detta ska ske genom gränslösa samarbeten mellan Region Örebro län och Örebro kommun så att den äldre får samordnat stöd över hela vårdkedjan.

Projektet pågår i tre år och teamet består av en läkartjänst och två sjuksköterskor, 0,5 vårdadminstratör och det finns plats för ett 20-tal patienter. Teamet har också tillgång till kuratorer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter från befintliga verksamheten (Örebro kommun och Region Örebro län).  Projektet utvärderas och jämförts med liknande satsningar i andra regioner.

Äldrevårdsenheter på vårdcentraler

Vid två vårdcentraler, Kumla och Lindesberg, har det bildats så kallade äldrevårdsenheter. Dit får patienter som är 75 år eller äldre söka sig. Där samlas personal med särskild kompetens kring äldres hälsa i en avskild del av lokalerna och där ges de äldre lite extra tid med personalen. En fördel är också att patienterna får träffa samma personal. Syftet med äldrevårdsenheterna är att skapa kontinuiteten och ge en tryggare miljö som svarar upp till de äldres behov.

Billigare resor under lågtrafik

Vi har infört en biljettyp inom kollektivtrafiken som kallas ”lågtrafik”. Då är biljetterna billigare och de gäller helgfri måndag-fredag 09.00-15.00, vilket är en tid då äldre ofta rör sig i trafiken. Prisexempel, jämförelse: Lågtrafik i Örebro stad 275 kronor för 31 dagar. Normaltrafik i Örebro stad 550 kr för 31 dagar.

Mer information om priser m.m: http://www.lanstrafiken.se/biljett-och-kop/priser/prisguide-for-biljetter/

Satsningar på äldres välfärd på nationell nivå:

Tryggare äldre

 • Många blir kvar för länge på sjukhus trots att de egentligen är färdigbehandlade där, och behöver annan omsorg och vård. Det gäller inte minst äldre. De ska få en trygg vård på rätt plats. Därför satsar regeringen ytterligare 10 miljoner kronor på detta för innevarande år i vårändringsbudgeten för 2018.
 • Regeringen satsar också 350 miljoner kronor på ny teknik i äldreomsorgen för innevarande år i vårändringsbudgeten 2018. Det kan t.ex. handla om mobila trygghetslarm för äldre, som t.ex. innebär att människor med begynnande demens kan vistas ute men kan larma om de känner otrygghet.

Sänkt skatt för personer över 65 år

Pensionärer med ett långt yrkesliv bakom sig har bidragit till att bygga vår välfärd. Jobbskatteavdragen som den förra regeringen införde innebar att pension beskattades hårdare än lön. Regeringen har tagit flera steg för att sluta den oanständiga skatteklyftan och har då börjat med de som har lägst inkomst. Regeringen vill ta bort skatteklyftan till 2020.

 • I januari 2016 sänktes skatten för inkomster upp till 20 000 kronor i månaden (240 000 kr per år) och skillnaden togs bort helt för inkomster upp till drygt 10 000 kronor (123 700 kr per år). En person över 65 år med inkomst på ca 10 000 kronor i månaden betalade därmed ungefär 260 kronor mindre i skatt varje månad.
 • 1 januari 2018 sänktes skatten igen, nu för inkomster upp till ca 35 000 kronor i månaden (416 300 kr per år) och skillnaden i beskattning togs bort helt för inkomster upp till ca 17 000 kronor i månaden (202 400 kr per år). En person över 65 år med pension på ca 17 000 kronor i månaden betalar därmed ungefär 380 kr mindre i skatt varje månad.
 • Totalt har ungefär 1,7 miljoner personer över 65 år fått sänkt skatt och klyftan har börjat att slutas. Regeringen avser att sluta hälften av den återstående klyftan 2019 och hela klyftan 2020.

Höjning av de lägsta pensionerna

Pensionsgruppen har enats om att grundskyddet för ålderspensionärer behöver höjas och också enats om en inriktning för en sådan förbättring. Den utredning som ligger till grund för detta har föreslagit att garantipensionen bör höjas med 200 kronor i månaden och utökas med ett behovsprövat tillägg på upp till 700 kronor för ogifta och 200 kronor för sammanboende garantipensionärer. Förslaget är att det bör träda i kraft 2020.

Höjt bostadstillägg

Regeringen har också höjt bostadstillägget i flera steg. Bostadstillägget är en förmån som ges till pensionärer som har små ekonomiska marginaler när de betalt hyran. Det är därför särskilt viktigt för pensionärer med låga inkomster. Eftersom kvinnor i genomsnitt har lägre pension än män är de allra flesta som får bostadstillägg kvinnor.

 • Den 1 september 2015 höjdes bostadstillägget från 93 till 95 procent av bostadskostnaden upp till en kostnad på 5 000 kronor per månad. Den 1 januari 2018 höjdes taket i tillägget från 5 000 till 5 600 kronor per månad för den som är ogift (2 800 kronor för den som är gift). Då höjdes även ersättningsgraden och ersättningsnivån igen. Bostadskostnader upp till 5 000 kronor ersätts nu med 96 procent, medan kostnader över 5 000 kronor ersätts till 70 procent.
 • Sammantaget innebär detta att 290 000 pensionärer, därav 75 procent kvinnor, fått ett höjt bostadstillägg med upp till 470 kronor i månaden.
 • Men mer ska göras. Inom ramen för översynen av grundskyddet för ålderspensionärer är Pensionsgruppen enig om att bl.a. taket bör höjas ytterligare. Dessutom bör tillägget förenklas så att alla inkomster behandlas lika och det nuvarande tilläggsbeloppet tas bort.

Höjt tandvårdsbidrag och avgiftsfri vård

Exempel på andra budgetbeslut som gynnar äldre är höjningar av tandvårdsbidraget samt avgiftsfri öppenvård för de som är äldre än 85 år.

 • 1 januari 2016 infördes avgiftsfri öppenvård för dem som är äldre än 85 år.
 • 1 januari 2017 fördubblades det allmänna tandvårdsbidraget, från 150 till 300 kronor per år för personer som är 65 – 74 år.
 • 15 april 2018 fördubblades det allmänna tandvårdsbidraget igen, från 300 till 600 kronor per år.

Förstärkning av äldreomsorgen

Regeringen har också arbetat för att förstärka äldreomsorgen.

 • Ökad bemanning; regeringen har satsat 2 miljarder kronor per år för att öka bemanningen. En utvärdering som Socialstyrelsen gjorde för 2016 visade att tillskottet resulterat i ungefär 5 000 fler heltidstjänster i äldreomsorgen, antingen genom att befintlig personal jobbar mer eller ny personal anställs.
 • Nytt investeringsstöd för fler äldre- och trygghetsboenden; 2016 infördes ett stöd för att bygga bort den brist på äldreboenden som funnits i många kommuner. Totalt har regeringen avsatt 850 miljoner kronor.
facebook Twitter Email