Satsningar på äldres hälsa och vård

Alla invånare har rätt till en bra hälsa och god vård i sina äldre dagar. Då andelen äldre kommer öka de kommande åren måste vi tänka nytt för att garantera den rätten. I förslaget till budget för 2019 satsar Socialdemokraterna 6 miljoner kronor särskilt på äldres hälsa och vård.

Minst en äldremottagning i varje länsdel

Målet för arbetet är att främja ett hälsosamt åldrande genom de fyra hörnpelare som visat sig ha särskilt stor betydelse för äldres hälsa: meningsfullhet i vardagen, näringsrik kost, fysisk aktivitet och social närvaro. I det arbetet har närsjukvården vid vårdcentralerna ett särskilt ansvar och en satsning riktas nu mot att utveckla arbetet med äldremottagningar som samlar särskild kompetens om äldres hälsa och bir en tydlig ingång för de äldre patienterna. Samarbetet med länets kommuner är också av särskilt vikt när det gäller vården av äldre, anpassningar av hemmiljön och stödet till anhöriga.

Idag finns äldremottagningar i Kumla och Lindesberg. Arbetet vid dessa har visat goda resultat och nu satsas mer pengar för att utveckla det arbetet och på sikt etablera minst en äldremottagning i varje länsdel. Satsningen ingick i den plattform som Socialdemokraterna gick till val på.

Mobila team för vård i hemmet

Ett uppdrag i budgeten, dit majoriteten också avsätter medel, är att utveckla arbetet med mobila team för att erbjuda de mest sköra äldre möjlighet till vård i hemmet. Idag sker det arbetet bland annat genom mobila strokehabiliteringsteam och mobila närsjukvårdsteam.

De mobila teamen erbjuder ett viktigt stöd för många äldre och därför är det en av de prioriterade satsningarna i budget för 2019. Det var också en av de satsningar för äldres hälsa som Socialdemokraterna hade med i sina löften inför valet.

En annan satsning som nu genomförs är att utveckla arbetet med att erbjuda snabbare och bättre omhändertagande för äldre på akuten. Även den ingick i valplattformen.

Särskild satsning utöver den årliga uppräkningen av ramtillskott:

6 miljoner kronor
– Äldremottagningar i anslutning till vårdcentralerna
– Mobila team för vård i hemmet
– Snabbare och bättre omhändertagande på akuten

facebook Twitter Email