Satsningar på rätt kompetens inom vården

Behoven av vård ökar över tid och vi ställer allt högre krav. För att möta den utvecklingen och samtidigt minska väntetiderna inom delar av vården det viktigt att säkra en långsiktig utbildning av personal med rätt kompetens. Socialdemokraterna i Region Örebro län investerar därför 6,5 miljoner kronor i fler AT- och ST-tjänster.

Hälso- och sjukvården i Region Örebro län håller hög kvalitet och den utförda vården ökar. Det visar sig inte minst i nationella jämförelser från SKL och Dagens Medicin. Samtidigt finns det i delar av vården problem med allt för långa väntetider. Därför gick Socialdemokraterna till val på att minska väntetiderna till cancervården och vårdcentralerna.

Då bristen på kompetens är en av största orsakerna till de i delar av vården långa väntetiderna  utgör satsningar på fler AT- och ST-tjänster en viktigt del i förslaget till budget för 2019. Totalt satsas 6,5 miljoner kronor för att bygga ut antalet platser. Satsningen görs utöver det generella ramtillskottet till verksamheterna och kompletterar tidigare satsningar på ökad kompetensförsörjning, bland annat det pågående arbetet med utbildningstjänster för sjuksköterskor som vill utbilda sig till specialister.

Särskild satsning utöver den årliga uppräkningen av ramtillskott:

  • 6,5 miljoner kronor till fler AT- och ST-tjänster
facebook Twitter Email