Äldrevård, välfärd och länsutveckling – fokus i nästa års verksamhetsplan

Utbyggnad av vården för äldre, fortsatt utveckling av den nära vården och länets tre sjukhus, insatser för att öka tillgängligheten. Dessutom ytterligare satsningar för att utveckla länet.

Det är huvudpunkterna Region Örebro läns budget och verksamhetsplan för 2019 som regionfullmäktige antog i dag. Bakom beslutet står Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

– Nu har vi tagit beslut om en budget och verksamhetsplan som tar ansvar, både för ekonomin och för Region Örebros läns fantastiska verksamhet. Med vår budget kommer vi att kunna fortsätta arbeta för ett mer jämlikt och framtidsinriktat Örebro län, säger regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S).

Jämlik och jämställd utveckling och välfärd

Målet för alla Region Örebro läns insatser det kommande året är att uppnå en jämlik och jämställd utveckling och välfärd i Örebro län. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

– Vi kommer med vår budget att arbeta för en fortsatt hög kvalitet i hälso- och sjukvården. Med viktiga fokusområden så som äldres hälsa och psykisk hälsa så kan vi skapa en bättre och mer tillgänglig hälso- och sjukvård för regionens alla invånare, säger regionrådet Behcet Barsom (KD).

– I vår budget ser vi hela Örebro län. Därför gör vi en satsning på att förstärka spridningen av kultur i hela länet. Och vi vill då att barns och ungdomars behov ska beaktas särskilt, säger regionrådet Torbjörn Ahlin (C).

Beslutet innebär också att skattesatsen för Region Örebro län blir oförändrad från föregående år, det vill säga 11,55 kronor.

Oförändrade patientavgifter

Patientavgifterna är oförändrade, förutom högkostnadsskyddet för öppenvårdsbesök. Det höjs till 1 150 kronor från nuvarande 900 kronor per år. Det är den maximala summan av öppenvårdsavgifter som en patient betalar under en tolvmånadersperiod.

Den ekonomiska utvecklingen i samhället beräknas mattas av, vilket innebär en lägre tillväxt av skattepengarna de kommande åren än tidigare. Den ekonomiska ramen för verksamheterna kommer att utökas med en procent för 2019 och åren 2020 och 2021. Det motsvarar en ökning av budgeten med 106 miljoner kronor.

Nya satsningar

Utöver det görs helt nya satsningar med totalt 66,4 miljoner kronor. Bland dessa satsningar märks:

Äldresatsning. En satsning på äldres vård görs med sex miljoner kronor. Den består av dels av öppnandet av äldremottagningar, där tanken är att det i framtiden ska finnas en mottagning för äldre i varje länsdel. Mobila team ska utvecklas med till exempel mobila team för strokerehabilitering samt annan närsjukvård. Åtgärder planeras också för ett bättre och snabbare omhändertagande för äldre på akutmottagning.
Unga missbrukare. En satsning på tre miljoner kronor i gemensamt ”Mini Maria-projekt” med Örebro kommun där arbetet med stöd till unga missbrukare ska utvecklas.
Traumavård. Fortsatt satsning på traumasjukvård, tre miljoner kronor. Det avser vård av patienter som drabbats av omfattande och allvarliga fysiska skador, till exempel till följd av trafikolyckor.
Digitalisering. På den fortsatta digitaliseringen satsas ytterligare fyra miljoner kronor. Det handlar till exempel om fortsatt utbyggnad av e-tjänster inom 1177, och möjlighet till digitala vårdbesök via video.
Läkarkompetens. 6,5 miljoner kronor ytterligare satsas på att ha fler utbildningsplatser för läkare i organisationen, så kallade ST- och AT-tjänster. Detta för att på lång sikt säkerställa kompetensförsörjningen av läkare.
Barns rätt till kultur. 1,5 miljoner kronor satsas på alla barn och ungas rätt till kultur och kultur i hela länet. Syftet är att stärka kulturens roll och tillgängliggöra det kulturella utbudet för fler personer.
Kollektivtrafik. Utökning av kollektivtrafik vid södra Ladugårdsängen i Örebro, samt kring nya kulturkvarteret i Örebro beräknas kosta 6,2 miljoner kronor.
Utveckling av Örebro län. För att stärka företagandet, öka stödet vid innovationer, öka teknikintresset och stärka länet som ett nav för kommunikationer och logistik, 4 nya miljoner kronor.
Investeringarna beräknas 2019 till 1 372,2 miljoner kronor. Under den senaste 10-årsperioden har större renoveringar skett av Karlskoga och Lindesbergs lasarett och för närvarande pågår uppförandet av H-huset vid Universitetssjukhuset Örebro. Utgångspunkten i Region Örebro läns strategi är att finansiering av investeringar ska ske med egna medel, det vill säga utan att ta upp lån.

facebook Twitter Email