Våra toppkandidater till riksdagen; Karin Sundin, Daniel Andersson, Matilda Ernkrans, Denis Begic samt Yvonne Nilsson.

Minskade klyftor – Ökad jämlikhet

Vår politiska inriktning för kommande mandatperiod, 2022 - 2026, bestäms av det program som medlemmarna i Socialdemokraterna Örebro län antagit på vår distriktårskongress under våren 2022. Programmet består av fyra avsnitt med med målsättningen att skapa minskade klyftor och en ökad jämlikhet – för alla i Örebro län. För vi vet att vårt Örebro län kan bättre. Programmet hittar du nedan.

Det finns mycket att vara stolt över i Örebro län och Sverige. Vi jobbar tillsammans för att samhället ska bli bättre. Men det finns också problem – och det är dags att återupprätta respekten för vanligt folks insatser. Fler ska ta del av resultatet av såväl Sveriges som Örebro läns framgångar. Vi ska skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro. I vårt Sverige hålls ingen tillbaka, och ingen lämnas heller efter.

Ett jämlikt samhälle kräver att vi bryter segregationen, investerar i klimatsmarta lösningar och tar tillbaka kontrollen över välfärden. 

Det svenska samhället ska vara tryggt och vi kan aldrig acceptera att unga människor hamnar utanför gemenskapen och dödas till följd av gängkriminaliteten. Det krävs polisiära insatser för att stoppa kriminalitet och förebyggande åtgärder för att stoppa nyrekryteringen till gängen. 

Att människor har ett jobb att gå till kan aldrig underskattas och de investeringar vi gör i klimatet kommer skapa nya jobb idag och imorgon. Varje människa i Örebro län ska känna sig trygg med att välfärden finns där när man behöver den. Oavsett om det gäller ett barns skolgång, äldre-omsorgen eller en stundande operation. 

Vi ser tyvärr ökade klyftor mellan stad och land men också ökade klyftor inom staden. För oss socialdemokrater är det viktigt att hela länet ska leva. Det innebär att människor ska kunna få nära vård när de behöver. Vi ska också säkerställa att det finns bra pendlingsmöjligheter för såväl de som behöver ta sig enkelt till jobbet och de som vill ta sig till olika kulturevenemang på landsbygden. 

Vi vet att jobb skapar trygghet, framtidstro och gör Sverige mer jämlikt. För att vi ska hålla i detta krävs goda relationer med näringslivet. Vi måste utbilda fler människor för att matcha efterfrågan hos vårt läns företagare och för vår välfärd. 

Vi har de senaste åren befunnit oss i en global pandemi. Det har blivit tydligt att globala kriser, som pandemier, krig och klimatförändringar kräver välfungerande krisberedskap. Att kommunerna i Örebro län samarbetar och hjälps åt är en förutsättning för fortsatt utveckling och för att minska länets sårbarhet vid olika typer av kriser. 

Samhällsproblemen får aldrig utnyttjas till att ställa människor emot varandra. Högern säger sig värna Sverige men har en politik som förstör just det som vi älskar med vårt land. Gemenskapen, tilliten till varandra, den generella välfärden, vår rena miljö och jämställdhet. Det finns en annan väg. Vi ska visa varandra respekt och bygga ett starkare samhälle tillsammans, stad och land – hand i hand. Sverige behöver mer tillit, gemenskap och framtidstro – inte mindre. Vi är stolta över Sverige. Vi är stolta över Örebro län. Men vi vet att vi gemensamt kan bättre. 

Detta program är uppdelat i fyra huvudavsnitt för ett jämlikare samhälle. Dessa är: samhället ska gå till samlad offensiv mot våldet och segregationen, samhällets klimatinvesteringar ska komma alla till del, samhället ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och ett levande län. 

Samhället ska gå till samlad offensiv mot våldet och segregationen 

Sverige ska vara ett tryggt land och därför måste vi knäcka gängkriminaliteten. Vi kan inte acceptera att människor i vårt land blir till brottsoffer och dödsoffer på grund av gängkriminaliteten. Att familjer och hela bostadsområden splittras till följd av skjutningar är inte värdigt Sverige. Våld och brottslighet sprider rädsla, bryter sönder framtidstron och tilliten i samhället. Gängkriminaliteten utgör ett av de största hoten mot tryggheten i Sverige genom skjutningar, våld, hot, narkotikahandel och sprängningar. Det kräver fler poliser på gator och torg, men också att de får rätt förutsättningar för att stoppa brotten. Varje sten ska vändas för att bryta segregationen och stoppa våldet och brottsligheten. 

Det som kännetecknar den gängkriminalitet vi ser idag är att det handlar om ungdomar som vuxit upp tillsammans, gått i samma skola och gradvis utvecklats mot brottslighet. Det handlar om områden som har låg genomsnittlig inkomst och där hälsoproblem och skadligt bruk av droger är vanligare än i andra områden. Att barn och ungdomar växer upp i dysfunktionella familjer, ekonomisk utsatthet och således får problem i skolan kan vi inte acceptera. Att barn inte känner framtidstro och därför hamnar i grov kriminalitet och narkotikahandel är hela samhällets ansvar att agera på. Det är därför vårt gemensamma ansvar att hjälpa människor ur gängkriminaliteten och att jobba förebyggande för att stoppa att fler väljer den kriminella banan eller tvingas in i den.

Gängkriminaliteten och droghandeln skulle inte kunna fortgå ifall inte någon köpte narkotikan. Det finns studier som visar att de som köper drogerna kommer ifrån andra bakgrunder än de människor som dras in i den kriminella världen. Det rör sig ofta om människor från välbärgade bostadsområden och som generellt är mer välutbildade. 

Vi behöver skärpa straffen och bygga ut rättsväsende för att stoppa gängen. Vårt samhälle behöver vara skoningslöst mot allt som kan gynna kriminaliteten. Socialtjänst, polis och andra myndigheter måste ha de rätta förutsättningarna att jobba för att stoppa kriminaliteten. Men det är inte hela lösningen. Vi behöver arbeta långsiktigt för att förebygga nyrekryteringen till gängen. Vi behöver tillsammans ge människor den framtidstro som behövs för att bryta segregationen. Det innebär att alla ska ha ett jobb att gå till, oavsett varifrån man kommer. Trångboddheten behöver brytas och livsvillkoren i socioekonomiskt utsatta områden behöver öka. 

I dessa miljöer och på fler platser i Örebro län finns andra sociala utmaningar så som hedersrelateradproblematik. Vi som samhälle kan aldrig acceptera att barn växer upp i miljö som skadar dem. 

En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Ett förebyggande arbete och en god vård och hälsa för barn och ungdomar är viktigt och förebygger större vårdbehov senare i livet. Det är också viktigt i det förebyggande arbetet för att bryta segregationen. Vården behöver finnas där när våra barn och unga behöver den. Vården ska vara nära människan. Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat kraftigt under många år och köerna till barn- och ungdomspsykiatrin har blivit långa. I Region Örebro län ska det vara enkelt för barn och unga att få hjälp mot psykisk ohälsa. Rätt förutsättningar för tidiga insatser ska ges genom en gemensam, tydlig process och struktur kring råd, bedömning och lotsning till rätt vårdnivå. 

Nära kopplat till psykisk ohälsa finns användningen av droger bland unga. Det är viktigt med ett brett gemensamt förebyggande arbete för gruppen unga och det är viktigt med samverkan mellan regionen och länets kommuner kring de ungdomar som har ett problem med skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika, doping, tobak eller spel. För ungdomar mellan 13 och 25 år finns i dag Maria Ungdom-mottagningen i samverkan mellan region Örebro län och Örebro kommun. Den typen av stöd ska utvecklas för ungdomar i hela länet.

En meningsfull fritid med kultur och idrott

Alla människor har ett grundläggande behov av att ingå i ett socialt sammanhang, för att känna tillhörighet och må bra. Det krävs många insatser för att våra barn och unga ska ha en meningsfull fritid, så att de inte hamnar i destruktiva umgängen. För att bryta den segregation och den gängkriminalitet som vi ser i dagens samhälle krävs det att vi hjälps åt. Idag finns många eldsjälar och ideella organisationer som jobbar med att barn och unga i våra socioekonomiskt utsatta områden ska välja en annan väg än den kriminella. När våra ungdomar har en plats att gå till, oavsett om det är en idrottsträning, en fritidsgård eller en aktivitet i en lokal hyresgästförening, så skapar det ett tryggt och meningsfullt sammanhang bortanför kriminaliteten. Vi ska fortsätta att ge stöd till den ideella sektorn, inte minst genom idrotten och folkbildningen. 

För att människor ska ha en meningsfull fritid är det viktigt att vi har ett starkt kulturutbud och många idrottsföreningar i vårt län. Vårt gemensamma kulturutbud ska komma alla till del. Kulturen är en viktig del i att Sverige ska fortsätta vara ett fritt och demokratiskt samhälle. Den hjälper oss att sätta ord på vår omgivning, förstå oss själva och det samhälle vi lever i. Idag finns stora skillnader i vilka som tar del av vårt kulturutbud. Människors inkomst, utbildningsnivå, yrke, om man bor i stad eller på landsbygd spelar roll för om man tar del av kulturen eller inte. Vi vill att kulturen ska vara en mötesplats för människor med olika bakgrund i hela länet. Det är särskilt viktigt för integrationen och för barn och unga att det finns tillgång till ett brett utbud av kulturupplevelser. 

Förskolan och skolan

I förskolan läggs grunden för vår demokrati och den likvärdiga skolan. Att våra barn i tidig ålder får lära sig av varandra och pedagogerna är viktigt för deras utveckling som individer såväl som världsmedborgare. För att bryta den segregation som vi ser i vårt samhälle idag är det viktigt att våra barn går till förskolan. När vi får in barnen i förskolan kan vi också se till att de inte lika lätt hamnar i ett utanförskap. 

Skolan måste vara likvärdig och kompensera för elevernas olika bakgrund när det gäller till exempel föräldrars utbildningsbakgrund eller ekonomiska förutsättningar. Skolresultaten i Örebro län varierar stort, inte minst i de socioekonomiskt utsatta områdena, och det är ett problem som måste tas på allvar. Vi socialdemokrater lovar att sätta barnen främst. 

Samhällets klimatinvesteringar ska komma alla till del

En av länet – och hela världens – största utmaningar är klimatutmaningen som kräver en stor omställning i samhället. Klimatfrågan är akut och det är människan som är ansvarig för den utveckling som kommer skapa ännu större problem för oss i framtiden. Vi behöver snabbt minska våra utsläpp, vi behöver minska användandet av icke-förnybara material, stärka naturens egen biologiska mångfald och ändra vårt sätt att bete oss som människor och bli bättre på att återvinna. Utsläppen av växthusgaser minskar i Örebro län, men vi behöver fortsätta att jobba hårt för att uppnå de nationella målen om att bli fossilfria. 

Samhällets klimatinvesteringar ska komma alla till del och vi ska nyindustrialisera hela Sverige samtidigt som vi påskyndar klimatomställningen. Det skapar stora chanser till nya jobb. De jobben ska växa fram runt om i hela Sverige. Och de ska ha bra villkor, med svenska löner och kollektivavtal. Region Örebro län och länets kommuner ska i alla upphandlingar ställa krav för att nå detta. Offentliga upphandlingar ska också ställa krav som minskar klimatpåverkan och driva på och underlätta omställningen. För att möta såväl klimatkrisen som för att stärka vår beredskap är det viktigt att öka produktionen av fossilfri energi i vårt län.

Framtidens gröna jobb

Transporterna är idag den enskilt största kategorin av utsläpp av växthusgaser och vi behöver intensifiera arbetet med att göra transporterna mer miljövänliga. Det gör vi genom att bland annat öka antalet fordon som körs på el eller biogas och genom att vara drivande i utbyggnaden av elnät. El-utbyggnaden ska fortsätta i Örebro län så att flera företag väljer att etablera sig hos oss.  

Örebro län ska fortsätta vara en bra och uppskattad logistikpunkt för företag. Vi ska sänka trösklarna för att nya företag ska ges möjlighet att etablera sig och komma med nya klimatsmarta idéer. 

Örebro universitet är en viktig del i skapandet av de gröna jobben. Universitetets forskning, innovationer och utveckling spelar en avgörande roll för tillväxten i Örebro län. 

Gruvnäringen är en del i industrialiseringen som behöver bli grönare. För att klara dagens och morgondagens klimatomställning behöver vi utvinna fler metaller ur våra gruvor. Detta ska ske med högt ställda miljökrav. Det finns flera platser i vårt län där vi har goda förutsättningar för att utvinna metaller på ett klimatsmart sätt och därmed skapa nya gröna jobb. 

Framtidens kompetensförsörjning

En viktig del av den framtida arbetsmarknaden är kompetensförsörjningen. Utbildning är det viktigaste verktyget för att matcha människor med de jobb som efterfrågas på arbetsmarknaden. Detta kräver ett tätt samarbete med näringslivet för att kunna tillgodose deras behov av att anställa fler i sina företag. När alla som kan jobba också jobbar kan vi göra välfärden bättre. Egen försörjning och skola, vård och omsorg av hög kvalitet för alla är de starkaste krafterna för jämställdhet och jämlikhet. 

Örebro universitet utgör länets kunskapsgrund och är en orsakerna till att så många unga vuxna söker sig till Örebro län. Många av universitetsstudenterna stannar kvar i vårt län om de får möjlighet att etablera sig här. Universitetet har ett särskilt uppdrag att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda utbildningar som matchar arbetsgivarnas behov. Folkhögskolor och studieförbund är viktiga för den fria och frivilliga folkbildningen och kan även ha betydelse för ett lärande som är till nytta för arbetslivet. Folkhögskolorna och studieförbunden har också ett särskilt ansvar för att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden.

Samverkan mellan region, kommunerna och näringslivet är avgörande för nyetableringen av företag i vårt län. För att underlätta det arbetet behöver regionen och kommunerna vara tydligare med vart de kommer kunna försörja med kollektivtrafik och service. Det är också en del av arbetet för att minska klyftan mellan stad och land. 

Samhället ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden 

Svenska folket ska leva i trygg förvissning att välfärden finns där när vi behöver den. Riskkapitalisternas grepp om välfärden ska stoppas. Det ska vara ordning och reda i skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Och de som arbetar där förtjänar hela samhällets respekt, de ska ha goda arbetsvillkor, bra löner och en pension som går att leva på. Det ska finnas goda möjligheter till omställning och ekonomisk trygghet när man blir sjuk eller arbetslös. Alla ska bidra efter sin förmåga, och alla får ta del av en generell och skattefinansierad välfärd efter behov. 

Vi vill skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro. I Örebro län hålls ingen tillbaka, och ingen lämnas heller efter. Socialdemokratin står alltid upp för alla människors lika värde och rätt, mot hat och främlingsfientlighet. Detta ska genomsyra vår sjukvård och vårt skolsystem. 

Nu är det dags att ta nästa steg och ytterligare skärpa kraven på privata utförare av offentligt finansierade verksamheter. Privata aktörer i sjukvården ska inte kunna ge förtur till patienter som har en privat sjukvårdsförsäkring, utan vård efter behov ska alltid vara styrande.

Vi tror på samarbete och gemensamma lösningar, och vi står sida vid sida med civilsamhället och alla människor i Sverige och Örebro län som genom sitt personliga engagemang vill bidra till ett bättre samhälle. Välfärden ska utvecklas i Örebro län.

Sjukvård för hälsosamma liv

Hälso- och sjukvården i Örebro län håller en hög kvalitet. Vi har vårdcentraler och folktandvårdskliniker i varje kommun och vi har tre sjukhus som samverkar för att kunna erbjuda den bästa vården i hela länet, såväl akut som planerad. Men samhället står inför stora utmaningar framåt. Inte minst för att andelen äldre i befolkningen kommer öka kraftigt de närmaste åren och med dem kommer också behovet av sjukvård att öka. Vi vill därför fortsätta utveckla länets sjukvård och tandvård, med stort fokus på goda förutsättningar för god hälsa och att vården ska finnas på lika villkor för alla länets invånare. Vården ska finnas nära invånarna, inte minst för de äldre och kroniskt sjuka. Det ställer stora krav på samverkan mellan sjukvården i Region Örebro län och vården och omsorgen i var och en av länets kommuner. Vi ska fortsätta med implementeringen av Nära Vård i Örebro län.

Det allra bästa för både samhället och individen är att människor inte skadar sig eller blir sjuka alls. Därför är det viktigt att regionen arbetar med förebyggande vård. I det arbetet spelar vårdcentralerna en central roll genom att till exempel hjälpa människor att sluta röka, skriva fysisk aktivitet på recept och utökade möjligheter till hälsosamtal. Hälsosamtal erbjuds idag på vårdcentralerna i Kopparberg och Hällefors till kvinnor och män som fyller 40, 50, 60 och 70. Syftet med samtalet är att göra en hälsokoll och prata om patientens levnadsvanor för att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka om det finns ökad risk för exempelvis hjärt-och kärlsjukdomar eller diabetes. Genom goda levnadsvanor kan fler människor hålla sig friska och leva rikare liv.

Samordnad vård för äldre och kroniskt sjuka

Vården ska finnas nära för den som behöver vård ofta. Det gäller inte minst för länets äldre, som ofta har en eller flera kroniska sjukdomar. Därför vill vi fortsätta satsa på att bygga ut vården på vårdcentralerna. Vårdcentralerna är ett viktigt nav för en trygg och samordnad vård och varje vårdcentral ska vara en äldrevårdcentral. För den som behöver ska vården samordnas i och kring hemmet. Mobila sjukvårdsteam kan vara en viktig del i den vården, och utvecklingen av mobila team och digitala lösningar för kontinuerlig kontakt och snabbare hjälp ska fortsätta. Samverkan mellan regionens olika verksamheter och mellan regionen och kommunerna kring den enskilda patienten ska utvecklas ytterligare. 

Ett sjukhus på tre ben

Den geografiska närheten mellan sjukhusen, vårdcentralerna och den kommunala vården och omsorgen i Örebro län ger goda förutsättningar för en nära vård och för patientcentrerad vård i vårt län. I andra län har man valt att lägga ner små länsdelssjukhus, men i Örebro län har vi valt att utveckla sjukhusen gemensamt i stället och alla tre sjukhus är nödvändiga delar av vår gemensamma sjukvård. Länsdelssjukhusens kliniker är viktiga för den nära vården.

De tre sjukhusen skapar förutsättningar för vård av hög kvalitet i hela länet och skapar gemensamt en styrka som gör att Region Örebro län har Sveriges bästa universitetssjukhus (enligt Dagens Medicins ranking). Men trots samverkan finns inte all vård att få på alla tre sjukhus. Resurserna räcker inte för att all vård ska finnas överallt. Därför finns viss verksamhet bara på Lindesbergs lasarett, annan i Karlskoga och mycket finns på Universitetssjukhuset i Örebro. All vård ska vara av lika god kvalitet i hela länet. 

Förlossningskliniken i Karlskoga är för tillfället stängd. Det beror på att vi måste kunna ha en bra beredskap och vård för barn som föds svårt sjuka. Det finns en plan för att utbilda och anställa den personalen och för att förlossningskliniken i Karlskoga ska kunna öppna igen, så snart det är möjligt. 

En tillgänglig vård

För oss socialdemokrater är det självklart att alla har rätt till en god vård och omsorg, oavsett vart man bor eller plånbok. Vi blir alla starkare när vi håller ihop, och löser problem och utmaningar tillsammans.

I delar av vården är köerna långa, något som har förvärrats av pandemin och den ansträngning som den har inneburit på vårdens personal. Vårt mål är att det inte ska finnas några köer till viktig och nödvändig vård. Det är viktigt att den som har störst behov av vård ska få gå först, men ingen ska behöva vänta onödigt länge på vård som de behöver. För att klara det krävs samverkan mellan länets sjukhus och i vissa fall med andra regioner. 

Ett sätt att öka tillgängligheten är att fortsätta den digitala utvecklingen för att möjliggöra för patienter att enkelt kontakta sin vårdcentral och ett annat sätt är att fortsätta utveckla drop-in möjligheterna på vårdcentralerna. 

Barn och unga i fokus

Barnavårdscentralerna ska erbjuda alla barnfamiljer en trygg kontakt med vården och ge alla barn förutsättningar för en bra start i livet. Samarbetet kring länets familjecentraler är viktigt och ska fortsätta utvecklas. Också skolhälsovården är viktig, inte minst för att främja barn och ungdomars psykiska välmående. En särskild akutmottagning för barn och ungdomar har öppnat på Universitetssjukhuset i Örebro. Den ska värnas för att gynna de akut sjuka barnen och kompletteras med satsningar på en mer tillgänglig primärvård för alla.

Psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan har under flera års tid ökat och är ofta grunden till att människor söker vård i vår region. Vårdcentralerna måste arbeta för att möta och behandla den psykiska ohälsan på ett tidigt stadium i alla åldersgrupper. Hälso- och sjukvårdens egen statistik visar att de som levt med psykisk ohälsa innan pandemin har försämrats under pandemin. De som har haft ett skadligt bruk eller beroende av alkohol, droger eller spel har inte sällan fått det sämre, de som varit ensamma har blivit mer isolerade och de som levt i relationer där våld förekommer har i högre utsträckning utsatts för mer våld när båda parterna har varit hemma mer. 

Attraktiv och stabil arbetsgivare

Arbete är grunden för frihet och självständighet men det är också grunden för välfärden. Undersköterskor, sjuksköterskor, förskollärare, fastighetsskötare, lärare och många andra yrkesgrupper utgör grunden för dagens välfärd. De kommande åren kommer konkurrensens om arbetskraften öka ytterligare i takt med att en större andel av befolkningen blir äldre och därmed är i behov av vård och omsorg som blir alltmer avancerad, samtidigt minskar andelen av befolkningen som arbetar. 

Därför är det av oerhörd vikt att arbetsmiljö och arbetsvillkor är tillräckligt attraktiva för att behålla nuvarande medarbetare, locka nya att söka utbildningar och ta jobb i välfärden. Det måste vara möjligt att kombinera ett aktivt familjeliv och fritid med arbetet. Det ska vara möjligt att över tid kunna kompetensutveckla sig och därmed ta större ansvar. Det är nödvändigt att också löneutvecklingen speglar dessa intentioner. 

Den offentliga sektorn har inte bara ansvar för villkoren för de egna medarbetarna, utan också för hur det är hos de aktörer som upphandlas. Därför har Region Örebro län och många kommuner redan beslutat att i samband med upphandling ställa krav på att villkoren för medarbetare hos upphandlade företag ska ha villkor som är i nivå med gällande kollektivavtal. I upphandlingarna behöver vi också säkerställa att det är seriösa aktörer för att våra skattepengar inte ska gå till kriminella företag. 

Utbildning genom hela livet 

Alla människor ska kunna utvecklas genom sina styrkor och intressen. Plånbok eller bakgrund ska inte hindra människor att utbilda sig och förverkliga sina drömmar. Fler ska ha möjlighet att studera på yrkeshögskola, folkhögskola, högskola, och universitet och möjligheterna att utvecklas genom hela yrkeslivet ska förbättras. Det ska vara möjligt att bilda och utbilda sig, studera vidare, byta karriär och fortbilda sig i hela landet. Det är genom utbildning vi möter den arbetskraftsbrist som bransch efter bransch larmar om. Det är genom utbildning vi tar vara på de kunskaper och erfarenheter människor bär med sig när de kommer till Sverige. Utbildning och bildning är grundläggande för såväl människors som demokratins utveckling. 

Förskola och skola

I förskolan läggs grunden för vår demokrati, den likvärdiga skolan och det livslånga lärandet. Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Vi socialdemokrater vill se förskolor och fritidshem med hög kvalitet i hela länet. Det finns många föräldrar i vårt län som jobbar på obekväm arbetstid och det är därför viktigt att det finns barnomsorg även den tiden. Det är brist på förskollärare och barnskötare i Sverige. För att fler ska utbilda sig till förskolelärare och barnskötare behöver vi ge dem förutsättningarna att vara bra pedagoger och skapa bra arbetsvillkor för att både behålla och lyckas rekrytera nya medarbetare.  

Skolan måste vara likvärdig och kompensera för elevernas olika bakgrund när det gäller till exempel föräldrars utbildningsbakgrund eller ekonomiska förutsättningar. Skolresultaten i Örebro län varierar stort och det är ett problem som måste tas på allvar. Vi socialdemokrater lovar att sätta barnen främst. 

Barn i förskolor och skolor vittnar också om att skolmiljön kan vara stökig. Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, autismspektrumtillstånd eller Tourettes syndrom har ofta svårare att hantera en skolmiljö som är i ständig förändring. Att etablera ett arbetssätt i klassrummen som är tydligt, strukturerat och återkommande underlättar för alla barn. Det är därför viktigt att förskollärare, barnskötare och lärare får den kompetensutveckling de behöver för att det ska fungera i klassrummet. Regionen ska stå för kompetensutvecklingen hos lärarna kring NPF-diagnoser så att alla barn får möjlighet att klara sin skolgång. 

Sverige har idag ett unikt dåligt friskolesystem där fria vinstuttag är tillåtna. Att aktiebolag plockar ut miljontals kronor i vinst från våra skolor är inte hållbart. Friskolesystemet gör det också svårt för de kommunala skolorna att planera för hur många elever som ska finnas i de kommunala skolorna. Vi kan heller inte acceptera ett skolsystem där religiösa friskolor utnyttjar sin ställning Att ta tillbaka kontrollen över skolan är nödvändigt för att barnen ska ges de bästa förutsättningarna att klara sig genom livet. Vi värnar rätten att välja skola. Men vi vet också att skolan inte är som vilken annan marknad som helst. Syftet med svensk skola ska varken vara vinst eller religiös påverkan.

Barn och ungas liv har begränsats under pandemin när de inte kunnat delta i bland annat idrotts-eller kulturaktiviteter. Den distansundervisning som högstadieskolor och gymnasium har behövt införa har hittills inte visat någon negativ effekt på betygen eller den psykiska hälsan hos våra skolungdomar. Men de närmsta åren behöver vi säkerställa, både nationellt och regionalt, att det inte skett ett kunskapstapp till följd av pandemin. 

Vuxenutbildning

Vuxna ska också ha möjlighet att skola om sig oavsett bakgrund eller vart de bor. Kvinnor och män ska ges möjlighet att höja sin utbildningsnivå om de önskar i Örebro län. Våra lärcentrum möjliggör utbildning på distans på hemorten och vi socialdemokrater vill utveckla lärcentrum i hela länet. Idag finns det ett nationellt omställningsstudiestöd för att människor mitt i livet ska kunna välja en annan karriärväg. Vi ska därför säkerställa att våra folkhögskolor, Komvux och Örebro universitet har de utbildningsplatser som möjliggör för människor att ändra riktning i livet. I de fall nödvändig kompetens inte finns att tillgå i vår egen region behöver vi hitta andra samarbetspartner för att tillgängliggöra den kompetens individ och arbetsliv efterfrågar” I detta är det också viktigt att fortsätta arbetet med att validera den utbildning människor har med sig från andra länder.  

För personer med annan språklig bakgrund är SFI viktigt och vi vill att SFI-undervisningen i länet knyts mer till arbetsliv och praktik. Den digitala utveckling som skett de senaste åren ska också tas tillvara i SFI-undervisningen.

Ett levande län 

Örebro län är i ständig förändring och utveckling. Människors möjligheter att inom rimlig tid och till acceptabla kostnader kunna resa till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter är avgörande för Örebro län ska fortsätta vara en plats där människor vill bo och där företag vill etablera sig.  

Skillnaderna mellan de som bor på landsbygd eller i tätorter och de som bor i städerna har ökat den senaste tiden. Det ställer högre krav på att kollektivtrafiken och sjukvården behöver anpassa sig. 

Kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken är viktig för att kunna resa till och från arbete och studier. Den är viktigt för en aktiv fritid. Den är en viktig del för att minska belastningen på klimatet. Kollektivtrafiken är därmed ett oerhört viktigt verktyg för att utveckla hela vårt län. Men det finns en tydlig målkonflikt för kollektivtrafiken, om den ska förflytta så många resenärer som möjligt eller vara tillgänglig för så många människor som möjligt. Ambitionen måste vara att kollektivt resande ska vara det självklara alternativet för längre resor. 

Det ska vara attraktivt i resandet från kommunhuvudorter till Örebro och från tätorter till kommunhuvudorter. Därutöver kommer bil och i viss form närtrafiken utgöra de realistiska alternativen. 

Idag finns väl utbyggd tågtrafik i norr och södergående riktning och tät busstrafik mellan övriga huvudorter i länet till och från Örebro. Det är viktigt för att binda samman våra största arbetsmarknadsområden. Men hela Örebro län ska ha tillgång till allmän kollektivtrafik. Därför finns ett antal landsbygdlinjer med avgångar för att kunna transportera skol. Arbetspendlare och i de delar av länet, där bilen är huvudvalet i dag, finns den anropsstyrda närtrafiken, dag och kvällstid som ett alternativ för de som inte har tillgång till bil.

Sedan 2011 har betydande resurser satsats på att utveckla och förbättra kollektivtrafiken. Främst är det landsbygdstrafiken och tågtrafiken som tillförts mer resurser. Den förväntande ökningen av bussresenärer levde inte upp till prognoserna, vilket inneburit ett behov att minska kostnaderna och därmed också utbudet. 

På grund av en kraftig befolkningsökning i Örebro har antalet resenärer i stadstrafiken ökat trots att inte mer resurser tillförts. Befolkningsökningen i Örebro har också inneburit att framkomligheten för kollektivtrafiken kraftigt försvårats. Konsekvenserna av detta är att Örebro har Sveriges långsammaste stadstrafik. Ambitionen måste vara att kollektivtrafik ska vara ett självklart val så väl mellan de större orterna som inom städerna. 

En viktig utveckling är att se resande och mobilitet i en helhet. Vi ska verka för ett mer sömlöst och sammanhållet resande som upplevs enkelt och pålitligt där man snabbt kan byta resesätt utifrån sina behov. 

Hela Örebro län ska ha tillgång till allmän kollektivtrafik och det sker genom närtrafik till närmaste kollektivtrafikpunkt och buss- eller tågtrafik mellan tätorterna. Större tätorter har mer trafik och planeringen ska ske utifrån efterfrågan men också utifrån barn och ungdomarnas möjligheter att resa till skola och fritidsaktiviteter. Här krävs utvecklat samarbete mellan Region Örebro län som kollektivtrafikmyndighet och länets kommuner. 

Region Örebro län har sedan 2012 ansvaret för kollektivtrafiken i vårt län. Det ansvaret utgår från resenärernas behov och efterfrågan. Erfarenheterna sedan 2012 visar att detta behov och efterfrågan inte alltid matchar med kommunernas önskningar och behov. Därför är det viktigt att tydliggöra den principiella ansvarsfördelningen. Region Örebro län ansvarar för att säkerställa en väl fungerande kollektivtrafik utifrån balansen mellan resenärernas efterfrågan och tillgängliga resurser. När kommuner har särskilda önskemål som inte täcks av aktuellt trafikförsörjningsprogram så ska det finnas möjlighet för kommunerna att själva finansiera sådan kollektivtrafik.

För att Örebro län ska fortsätta vara ett län där människor vill bo behöver det bli enklare att pendla från Örebro län till andra delar av Sverige och till våra grannländer. I Örebro län passerar tåg från Stockholm på väg till såväl Göteborg som Oslo. Idag tar en tågresa mellan huvudstäderna Oslo och Stockholm drygt fem timmar. Vi vill förkorta den resan till under tre timmar. Idag domineras pendlingen mellan huvudstäderna av flyget och en snabbare järnvägsresa skulle kunna flytta över en miljon befintliga flygresenärer till tåget varje år. För Örebro län skulle det innebära att fler skulle ha möjligheten att lättare pendla till vårt län och öppna upp vår arbetsmarknad ännu mer. Det innebär stora nyttor för hela länet, inte bara för de orter som ligger längs med stråket.  

Sveriges första el-väg kommer byggas mellan Hallsberg och Örebro. Detta är en viktig klimatsatsning eftersom lastbilar och långtradare står för stora delar av utsläppen på våra vägar. För att underlätta för företag att välja eldrivna fordon behöver vi bygga ut vårt nätverk av laddplatser.

Folkbildning, kultur och idrott

Biblioteken är en grundpelare i vår demokrati och i vår folkbildning. Regionbiblioteket i Örebro län ska tillsammans med de kommunala biblioteken skapa trygga och demokratiska mötesplatser. Biblioteken har en viktig roll i att främja läsandet hos barn och unga. Bland annat Örebro länsteater, Länsmusiken, Örebro läns museum, Opera på skäret och Stadra teater lockar många besökare både från länet och övriga landet. Tillsammans bidrar de till att vi har ett rikt kulturutbud i vårt län. Kulturen ska finnas där människor finns och Länsteatern och Länsmusiken ska fortsätta med sitt uppdrag att verka för att hela länet ska ta del av deras utbud. 

Den digitala utvecklingen av kulturevenemang som påbörjats till följd av Covid-19 ska fortsätta. Att få uppleva kultur digitalt är ytterligare ett sätt att sänka trösklarna för att öka tillgängligheten för fler. 

Örebro län är ett av Sveriges främsta idrottslän. Vi har elitlag i flera sporter för både damer och herrar i flera av länets kommuner. För att främja folkhälsan är det viktigt att vi har ett brett utbud av idrott i vårt län. Barn och ungdomar ska uppmuntras och ges möjlighet att prova på och delta i olika idrotter. Detta är viktigt för att barn inte ska behöva välja vilken idrott de vill satsa på vid tidig ålder. Idrottsföreningarna ska vara inkluderande så att alla barn och vuxna känner sig välkomna. Detta är särskilt viktigt för barn i socioekonomiskt utsatta områden. Idrotten i Örebro län ska vara demokratisk, jämlik och jämställd. 

Den fria och frivilliga folkbildningen som bedrivs av folkhögskolor och studieförbund är en del av den svenska demokratin som till stor del utvecklats inom folkrörelserna. Folkbildningen har en fortsatt viktig roll då det gäller att motverka subversiva krafter, konspirationsteorier och destruktiv användning av sociala medier. Både det formella och informella lärandet har betydelse för samhällets framsteg och är en del av det folkbildningen står för.

Stärkt krisberedskap

Vi har de senaste åren befunnit oss i en global pandemi. Det har blivit tydligt att globala kriser, som pandemier, krig och klimatförändringar kräver välfungerande krisberedskap. Att kommunerna i Örebro län samarbetar och hjälps åt är en förutsättning för fortsatt utveckling och för att minska länets sårbarhet vid olika typer av kriser. 

Om vi hamnar i ett läge där klimatförändringarna gör att vi behöver hantera svår torka, översvämningar eller skogsbränder så ska det finnas beredskap för det. En del av krisberedskapen är att redan nu anpassa vårt samhälle för framtida utmaningar. El-och vattenförsörjningen behöver fortsätta utvecklas för att vi ska ha el och vatten till våra tre akutsjukhus. 

Invasionskriget mot Ukraina är ett krig som påverkar och kommer påverka Sverige, Europa och världen framöver. Det visar oss än en gång hur vi påverkas av varandra och att det är av största vikt att vi hjälps åt för att klara våra gemensamma utmaningar. Kriget understryker att vi behöver ta tillvara den biogas vi producerar, nyttja de resurser vi är självförsörjande på i vårt län. Vi kommer behöva ha beredskap för att det innebär höga livsmedelskostnader, dyrare el och högre bränslepriser. Det kräver att vi visar solidaritet med andra länder och att vi hjälps åt internationellt. 

Kriget riskerar att bli den största humanitära flyktingkrisen i världen sedan 1921, enligt Förenta nationernas flyktingorgan UNHCR. Det innebär att vi alla behöver hjälpas åt för att ta hand om människorna som flyr från sina hem. Flyktingmottagandet i Örebro län ska hålla en hög nivå och vara stabilt, men det är viktigt att flyktingmottagandet är proportionerligt fördelat mellan Sveriges kommuner. 

facebook Twitter Email