Region Örebro län – budget 2024

Vi står inför stora utmaningar. Det ekonomiska läget är svårare än på många årtionden med en hög inflation och därmed stora kostnadsökningar. Hela samhället påverkas när världsekonomin går neråt, så även Region Örebro län. De senaste åren har präglats av kriser: pandemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och den efterföljande inflationen. Detta kräver ansvarstagande. Vi behöver anpassa oss utifrån de rådande förutsättningarna och ta ansvar för ekonomin och välfärden.

Ett ansträngt läge kräver handlingskraft. Vi kan inte lämna över dagens kostnader på
framtida generationer, vi behöver säkra en långsiktigt hållbar finansiering av vår
gemsamma välfärd. Ekonomiska åtgärder behöver vidtas. Därför föreslår vi en
justering av skattesatsen med 75 öre. Skattehöjningen motsvarar 569 miljoner kronor
år 2024, medel som avsätts till att värna så väl vårdcentralernas viktiga verksamhet
och annan hälso- och sjukvård som kollektivtrafiken i länet. Därutöver får nämnderna
i uppdrag att införa avgiftshöjningar och kostnadsreduceringar för att få en långsiktigt
hållbar ekonomi. Det är ett tufft ekonomiskt läge, men gemensamt tar vi ansvar för
regionens kärnuppdrag.

Regionerna har även andra stora utmaningar som kompetensförsörjning och
omställning till mer resurseffektiva arbetssätt. Den demografiska utvecklingen
innebär att en lägre andel i arbetsför ålder ska försörja fler. För att klara detta måste vi
arbeta effektivt och fortsätta digitaliseringen av samhället. Ett exempel på detta är
e-tjänsten 1177 direkt som infördes under år 2023 och som ökar tillgänglighet till
vården för invånarna. Detta gör att vi på sikt kan använda våra resurser mer effektivt.
Arbetet med att upprätta utvecklingsplaner för lasaretten i Lindesberg, Karlskoga och
Universitetssjukhuset Örebro är fortsatt prioriterat.

Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare och ska kunna erbjuda goda

arbetsvillkor och god arbetsmiljö, där medarbetarna får möjlighet till såväl utveckling

på arbetsplatsen som välförtjänt återhämtning mellan arbetspassen.

Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare och ska kunna erbjuda goda
arbetsvillkor och god arbetsmiljö, där medarbetarna får möjlighet till såväl utveckling
på arbetsplatsen som välförtjänt återhämtning mellan arbetspassen. Därför föreslår vi
att regionens nämnder får uppräkning för ökade löner och kostnader.

I de kommande prioriteringarna behöver återhållsamhet vägas mot långsiktig
samhällsekonomisk nytta. Nämnder och styrelsen har ett stort ansvar när dessa
avvägningar ska genomföras. Vi behöver ta ett gemensamt ansvar för
samhällsutvecklingen – för kommande generationer, för klimatet och för våra
gemensamma resurser.

Region Örebro län utgår från en värdegrund präglad av samarbete, utveckling och
professionalism. Värderingar som syftar till att uppnå vår gemensamma vision –
tillsammans skapar vi ett bättre liv. Örebro län ska vara attraktivt för människor att
leva och verka i. Region Örebro län ska också vara en god arbetsgivare för alla
regionens medarbetare. Genom detta skapar vi ett livskraftigt län för civilsamhället,
näringslivet, den offentliga sektorn och för alla som bor i vårt län.

Hela verksamhetsplan med budget för 2024 hittar du här.

facebook Twitter Email