Frågor & svar

Vad har vi gjort för att få fler medarbetare med rätt kompetens?

I vår region får sjuksköterskor specialisera sig på betald arbetstid. Ungefär 70 sjuksköterskor per år får, på betald arbetstid, läsa till specialister och bli exempelvis barnmorska, distriktssköterska, diabetessköterska, operationssköterska etc. Sedan 2016 har vi betalat utbildningen för 89 barnmorskor. Den möjligheten finns inte för sjuksköterskorna i moderatstyrda Stockholmsregionen eller Västragötalandsregionen. Detta är en viktig och grundläggande del av kompetensförsörjningen eftersom mycket bygger på att vi kan kompetensutveckla redan befintliga medarbetare. Samma sak gäller exempelvis specialistläkare.

Vi har succesivt utökat antalet ST-platser, vilket är vår absolut viktigaste rekryteringsgrund för att fylla på med distriktsläkare. 2016 hade vi 65 ST-läkare under utbildning per år, idag är de drygt 90 till antalet.

Vi har även beslutat om att utöka antalet utbildningsplatser för blivande läkare, så kallad AT-tjänstgöring, för att på sikt få fler färdigutbildade läkare inom organisationen. Det innebär en utökning med fem platser, från 52 till 57, redan under 2022. 

När det gäller undersköterskor har vi senaste åren genomfört omfattande internt kompetensutvecklingsprogram kallat ”Framtidens undersköterska” för att höja omvårdnadskompetensen och skapa större möjligheter till användning av undersköterskor i det basala omvårdnadsarbetet på sjukhusens vårdavdelningar. Denna strategiska satsning har varit led i att använda kompetens rätt i och med att vi infört VNS-värdar (vårdnära service) som tagit över de serviceuppgifter som tidigare utförts av undersköterskor.

Vad har vi gjort för barn- och ungas psykiska hälsa? 

Ungdomsmottagningen har uppdraget att bedriva ett psykosocialt arbete bland ungdomar och unga vuxna. Ungdomsmottagningen ska kunna ta emot tonåringar/unga vuxna upp till det kalenderår de fyller 23 år. De finns på fem platser i länet (Karlskoga, Lindesberg, Hallsberg, Näbbtorget och Knuffen). Vi har tillfört mer resurser och utökat verksamheten över tid. Vi har fördubblat antalet personal på 10 år. 

Våren 2022 öppnade vi ett kontaktcenter dit alla ungdomar som mår dåligt (och/eller deras oroliga föräldrar) kan ringa för att få rätt hjälp och bli slussade till rätt vårdnivå. Samtidigt öppnade fyra nya mottagningar ute i länet för barn- och unga som lider av psykisk ohälsa. Detta är resultat av ett arbete som pågått sedan innan pandemin.

Vi har under mandatperioden blivit hyrläkaroberoende inom barn- och ungdomspsykiatrin. Utöver det har vi utökat samarbetet med Capio som har hjälpt till med utredningar av barn med misstänkta neuropsykiatriska diagnoser. 

I början av 2020 invigde vi Maria ungdom, med målet att motverka alkohol- och drogmissbruk hos ungdomar i åldern 13–25 år genom att samla flera olika kompetenser på samma plats. En viktig utgångspunkt är att nå unga människor i ett tidigt skede av risk- och missbruk, för att förhindra att det utvecklas till ett beroende.

Vad har vi gjort för att öka tillgängligheten?

Tillgängligheten till vården har hög prioritet för oss Socialdemokrater. Precis innan pandemin slog till lyckades vi korta kötiderna rejält. Hösten 2019 var Region Örebro län den region i landet som kortade väntetiderna mest. 

Trots utmaningarna med pandemin har vi fortsatt arbetat med tillgänglighet på bred front, bland annat har vi ökat sjukvårdens digitala närvaro. Sedan november 2019 har regionen en app där du, ofta redan samma dag, kan få kontakt med och få råd av läkare, psykolog, kurator och tobaksavvänjare via ett videosamtal. Samtidigt har vi halverat patientavgifterna för digitala besök. Under pandemin har vi påskyndat lanseringen av Folktandvårdens digitala mottagning där du kan få rådgivning som inte kräver fysisk undersökning.

Vi har beslutat om fast läkarkontakt. Det innebär att från och med 23 november 2022 kommer länets invånare att erbjudas en fast läkarkontakt på vårdcentralerna. Det är viktigt framför allt för våra äldre och kroniskt sjuka patienter som har tätare kontakt med sin vårdcentral. 

Hälso- och sjukvårdens kapacitet måste öka. Därför har vi beslutat om att öka antalet vårdplatser. I begreppet ”fler vårdplatser” ryms till exempel att anställa fler sjuksköterskor och förbättra arbetsmiljön inom vården. 

Vi har också under den här mandatperioden byggt en ny ambulansstation mellan Örebro och Marieberg. Ambulanserna kommer nu kunna nå Lekeberg och den södra länsdelen snabbare. Det blir även tidsvinster vid uttryckningar till andra delar av länet, eftersom man inte behöver åka genom centrala delar av Örebro. Redan innan den nya ambulansstationen hade Örebro län näst bäst utryckningstider i landet. 

Vi har också under mandatperioden infört mobila team och snabbspår på akuten för äldre patienter.

Vad har vi gjort för regionens medarbetare? 

I senaste budgeten avsatte vi medel för införande av ekonomisk ersättning för arbetsskor till vårdanställda. Under hösten kommer regionen att tillsammans med vårdens fackliga organisationer komma överens om detaljerna för hur det ska organiseras. 

Alla insatser för att säkra framtida kompetensförsörjning är viktiga och prioriterade. Personalen arbetar ofta i team runt patienten och allas arbete är lika viktigt. 2021 avsatte vi 50 miljoner för särskilda lönesatsningar, pengarna som bland annat använts för att utöka den förstärkta OB-ersättningensom sedan tidigare (2017) funnits för sjuksköterskor, till att nu omfatta bland annat skötare, undersköterskor och ambulansvårdare som organiseras av Kommunal. Det måste bli mer attraktivt även för undersköterskor att arbeta i vår region, och det handlar i slutändan om rättvisa. 

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Med det följer ansvar, både för personal och för klimat och energiarbetet. I början av mandatperioden tog vi i Regionfullmäktige beslut om att ställa krav på goda villkor vid upphandling, så som vi lovade våra väljare i valrörelsen 2018.

Under nästa mandatperiod lovar vi att tillsätta en arbetsmiljökommission tillsammans med vårdens fackliga organisationer.  

Vad har vi gjort för de äldre? 

Regionen har beslutat om satsningar och avsatt resurser för att förbättra vården för länets äldre invånare. Särskilt har omhändertagandet av personer som är 80 år och äldre förstärkts. Det bland annat genom ett snabbspår för gruppen 80+ på regionens tre akutmottagningar. 

Äldre personer i Örebro, med många bakomliggande sjukdomar, erbjuds nu akuta hembesök. Satsningen är ett samarbete mellan Region Örebro län och Örebro kommun och har visat sig minska belastningen på akutmottagningen – och öka patienternas välmående. Närsjukvårdsteam Örebro består av läkare från Geriatriska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro och sjuksköterskor från kommunen och samfinansieras av regionen och Örebro kommun. 85 procent av dem som fick hjälp av teamet slapp besöka sjukhus. Vår ambition är att jobba vidare med den här typen av samverkan med fler kommuner.

Vi har under 2021 infört gratis provtagning för tidig upptäckt av ändtarmscancer. Alla länsbor i åldern 60-74 år kommer att få erbjudande om att delta i provtagningen inom de närmaste tre åren. 

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Vi har (2020) infört avgiftsfri vaccinering mot pneumokocker för alla som är 70 år eller äldre i vår region.

facebook Twitter Email