Fortsatt satsning på tillgänglighet och delaktighet för länsinvånarna

Fortsatt arbete för att öka tillgängligheten till vården, satsning på kompetensförsörjning, avgiftsfri vård för de som är 85 år och äldre samt utveckling av kollektivtrafiken. Det är några områden som prioriteras i Region Örebro läns verksamhetsplan och budget för 2015, som landstingsstyrelsen fattade beslut om igår den 18 november. Budgeten fastställs slutgiltigt av landstingsfullmäktige 26-27 november.

– Vårt ansvar ligger på flera olika nivåer. Det handlar om att få enskilda besök på vårdcentralen att fungera på bästa sätt och att se till att anställda inom våra verksamheter trivs med sin arbetsplats. Men vi ska också stärka och utveckla regionen och bygga upp en ekonomi som står sig inför framtida utmaningar, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordförande, S.

Ny organisation – större uppdrag

Den 1 januari går Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro samman och blir Region Örebro län. Regionbildandet syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation för regional utvecklings- och tillväxtpolitik, som tillsammans med en stark hälso- och sjukvårdspolitik ska möta människors behov.

– Den nya organisationen ger starka möjligheter att tillsammans med länets kommuner, statliga myndigheter, organisationer och näringsliv arbeta för regionens hela utveckling. In i regionbildandet följer också de principer vi har valt att bygga vår verksamhet på: En jämlik och jämställd vård som ges efter behov och finansieras solidariskt samt respekt för alla människors lika värde, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Fortsatt prioritet på tillgänglighet till vården

Den som är sjuk och behöver vård ska uppleva att vården är lättillgänglig, både vad gäller möjlighet att få kontakt som den fysiska tillgängligheten. Särskilt när det gäller allvarliga sjukdomar är en effektiv vårdkedja ett måste. Därför görs en särskild satsning på att korta väntetiderna för cancersjuka i årets budget. Cancersjuka ska erbjudas behandling inom maximalt fyra veckor efter fastställd diagnos, och kontaktsjuksköterskor ska finnas inom alla cancerområden. För förbättringarna inom länets cancervård avsätts ytterligare 12 miljoner kronor i budgeten.

Satsning på fler läkare i primärvården

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för sjukvården och därför anställs fler läkare på vårdcentralerna och akutmottagningarna. Antalet ST-tjänster inom primärvården utökas ytterligare. Sjuksköterskornas villkor förbättras och så kallade akademiska utbildningstjänster införs på flera specialistområden. Totalt satsas 32,5 miljoner kronor på Region Örebro läns sjuksköterskor.

Utvecklingen av e-hälsa och alternativa kontaktvägar fortsätter. Nya tekniska möjligheter skapar enklare vägar för vårdsökande att få en tidig kontakt med vården.

Jämlik och jämställd vård

I budgeten för 2015 satsas också på att förstärka Asyl- och invandrarhälsan. Vidare införs avgiftsfri hälso- och sjukvård för personer som är 85 år och äldre. Kostnaden för detta beräknas till 2,8 respektive 6 miljoner kronor.

– De ojämna hälsonivåerna är en av de större utmaningarna som sjukvården står inför idag och därför krävs ett aktivt arbete med att minska skillnaderna. Alla människor ska behandlas lika, oavsett härkomst, kön, ålder, sexuell läggning, betalningsförmåga eller funktionsförmåga, säger Jihad Menhem, landstingsråd, V.

Utveckling av kollektivtrafiken

Tillgänglighet i perspektiv som utbildning, kultur, arbetsmarknad och social samvaro, kräver också en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken. Det gäller inom länet, men också till angränsade län och viktiga storstäder som Stockholm, Oslo, Göteborg och Malmö.

– En överföring av transporter till mer spårbunden trafik både för gods- och persontransporter är också viktig ur ett klimatperspektiv. Det kräver förstärkningar av infrastrukturen och ger mervärden även för nationell och internationell trafik, säger Mats Gunnarsson, landstingsråd, MP.

Satsningar på kultur

Tillgång till kultur är en viktig demokratifråga. Kultur är hälsofrämjande och ska vara tillgänglig för alla. Region Örebro län har ett rikt kulturliv med gedigna regionfinansierade verksamheter som länsteater och länsmuseum. Förutsättningarna för länets kulturliv ska stärkas ytterligare och nå alla länets invånare. Barn och unga ska få ett ökat inflytande inom kulturområdet. Som ett led i framtidsarbetet inom länsmuseet satsas ytterligare en miljon kronor för att fortsätta det påbörjade omställningsarbetet för att lyfta verksamheten i samverkan med länets kulturplan.

Läs budgeten i sin helhet>>

facebook Twitter Email