Förtroendet för länets sjukhus är högst i landet

Invånarnas förtroende för länets sjukhus är det högsta i landet, och när det gäller den samlade hälso- och sjukvården är förtroendet tredje högst.

Det visar den nationella befolkningsundersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017 som besvarats av cirka 41 000 personer i Sverige, varav cirka 1 000 personer i Örebro län.

Undersökningen visar också att invånarna i länet ställer sig positiva till att koncentrera vård till något av de tre sjukhusen. Sju av tio, 72 procent, anser att det är värt att resa lite längre om det innebär en operation eller behandling av högre kvalitet. Det är störst andel positiva i landet.

Förtroendet för sjukhusen är högst i landet

När invånarna ger sitt omdöme om hälso- och sjukvården i länet säger cirka sju av tio, 72 procent, att de känner ett mycket eller ganska stort förtroende. Det är en ökning jämfört med den senaste mätningen som gjordes 2016, och placerar Region Örebro län på tredje plats i en ranking av landets 21 regioner och landsting.

Cirka åtta av tio länsinvånare, 79 procent, känner ett mycket eller ganska stort förtroende för sjukhusen i Örebro, Lindesberg och Karlskoga. Ingen annan region eller landsting har ett så högt förtroende för sina sjukhus.

– Det känns väldigt bra att invånarnas förtroende för den hälso- och sjukvård vi bedriver i länet ökar. Förtroende och trygghet är viktigt för oss som organisation, och vi arbetar hårt för att infria invånarnas förväntningar, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

– Jag är också glad över det budskap till vår personal inom hälso- och sjukvården som detta resultat innebär. Det är ett kvitto på att de gör ett mycket bra arbete, säger Karin Sundin.

Ökat förtroende för länets vårdcentraler

Förtroendet för länets vårdcentraler är lägre än för sjukhusen, vilket gäller generellt i hela landet. Men för Örebro läns del har förtroendet för vårdcentralerna ökat sedan 2016, och nu känner 62 procent ett stort eller mycket stort förtroende. Det är högre än genomsnittet för riket, och i en jämförelse med övriga regioner och landsting resulterar det i en sjätteplats.

– Det pågår ett stort arbete för att rusta den nära vården i vårt län och bland annat öka tillgängligheten för patienterna. Vår ambition är att medborgarnas förtroende ska fortsätta öka och att fler ska tycka att de får rätt hjälp på sin vårdcentral, säger Karin Sundin.

Hälso- och sjukvårdsbarometern visar vidare bland annat att:

  • Region Örebro län får högst förtroende av alla när det gäller rådgivning via webbplatsen 1177.se.
  • Fler än åtta av tio länsbor anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de är i behov av.
  • Region Örebro län får ett högre resultat än riksgenomsnittet i alla undersökta kategorier.

Ta del av Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017 via Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, webbplats.

facebook Twitter Email