Trevlig sommar kamrater

Tiden går fort – vi har haft vårt sista regionfullmäktige innan sommaren och snart är det midsommar!

I början av juni utexaminerades våra första läkarstudenter från Örebro universitet. Vi har utökat antalet AT-tjänster med anledning av detta, och 14 av de nyutexaminerade kommer att göra sin AT-tjänstgöring i Region Örebro län – en fin början. Förhoppningsvis kommer många av de blivande läkarna framöver att vilja stanna hos oss. Vi har också rekryterat 120 nya sjuksköterskor första halvåret 2016, och flertalet av dem som studerar till medicinska vårdadministratörer och undersköterskor erbjuds arbete i vår organisation. Att vi fortsätter att öka antalet anställda i Region Örebro län och att budgeten ökats med 400 miljoner kronor under såväl förra året som i år uppmärksammas inte alltid…

Satsningar för en jämlik och jämställd välfärd fortsätter, och därmed också utvecklingen av våra tre sjukhus. Från och med i år erbjuder vi specialistvård vid behov utan remisshänvisning; istället har så kallad egen vårdbegäran införts.
Dessutom blir mammografi avgiftsfri från 1 juli i år.

Barn och unga upp till 25 år har fortsatt avgiftsfri vård, liksom att alla över 85 år inte betalar de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet för besök. I det förebyggande arbetet ingår exempelvis mammografi som blir avgiftsfri från 1 juli och cellprov för kvinnor.

Region Örebro län är bland de bästa i landet när det gäller det totala årsresultatet 2015, men vår nettokostnadsökning för sjukvård blev den högsta i landet, tillsammans med Kronoberg. Kostnaderna för hälso- och sjukvård ökar förvisso i hela landet, men det är inget försvar för oss att inte ta tag i frågan, vilket vi gjort. Vi kan nu se att vi gått från 7,3 procents nettokostnadsökning i december 2015 till 3,3 procent i maj 2016. Det är bra, men nu gäller det att fortsätta hålla i.

Exempel på åtgärder som vi har vidtagit för att ha fortsatt kontroll på ekonomin:

-Ny hälso- och sjukvårdsorganisation från 2015 med närsjukvård och länskliniker för att erbjuda alla länsinvånare en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av bästa möjliga kvalitet.

-Vi har genomfört en organisationsförändring, där vi samlar ansvaret för hälso- och sjukvården och ekonomin för att få en effektivare styrning.

-Handlingsplan för ekonomi i balans har antagits av regionstyrelsen den 12 april. Alla partier utom liberalerna står bakom. Handlingsplanen innebär att hälso- och sjukvårdsverksamheten ska effektiviseras med 180 miljoner kronor, vilket är nödvändigt för att ha kontroll på ekonomin och fortsatt kunna satsa på nödvändiga investeringar. Den är en del i att säkerställa att Region Örebro läns invånare får maximal patientnytta för de pengar som används till hälso- och sjukvård. Alla länsinvånare ska erbjudas en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av bästa möjliga kvalitet, och därför fortsätter vi att utveckla den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen med närsjukvårdsområden och länskliniker.

Det finns landsting idag som minskar personalen med hundratals tjänster, men vi förstärker hälso- och sjukvården under 2016 med ytterligare medel utöver full uppräkning för ökade löner och priser, för att öka verksamhetens möjligheter att komma i balans till december 2016.

Allt större krav ställs också på utveckling i form av infrastruktur och kommunikationer, och vi kommer att ha stora kostnader för framtidsinvesteringar, som till exempel H-huset på Universitetssjukhuset Örebro och för kollektivtrafik. Med vetskap om bland annat detta är det positivt att läsa årets första delårsrapport, där prognosen visar att vi kommer att klara de ekonomiska målen för året. Vi ser också att kostnadsökningstakten har dämpats och ligger nu på drygt 3 procent. Men här gäller det att hålla i om vi ska lyckas nå målen med handlingsplanen.

Beskedet från vår regering att Region Örebro län får 84,6 miljoner kronor i årligt tillskott från och med nästa år, och likaså beskedet att vi får 716 miljoner kronor av de 23,9 miljarder kronor som fördelas till landstingen för att täcka upp för kostnader för läkemedelsförmånen är mycket välkommet, men det innebär inte att vi kan göra avkall på det vi beslutat ska genomföras för att minska kostnadsutvecklingen.

Till sist önskar jag er alla en härlig och solig sommar med möjligheter till avkoppling och hälsofrämjande aktiviteter!

Marie-Louise Forsberg-Fransson, Regionstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email