Satsningar på en hållbar och grönare framtid

För att stärka utvecklingen för en hållbar och grön framtid investerar den S-ledda majoriteten i Region Örebro län ibland annat stärkt kollektivtrafik, omställning av regionens verksamheter, utveckling av innovationssystem samt kultur för barn och unga.

Hållbarhetsarbetet är central i budgeten och utgår den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten är beroende av varandra. Det behovs en god ekonomisk utveckling, en social jämlikhet som håller sig inom ekologins gränser. Därför satsas i budgeten knappt 14 miljoner kronor över ett flertal områden så som omställning, kultur och kollektivtrafik.

Omställningspott för de regionala verksamheterna
En särskild omställningspott om 1 miljon kronor införs. Den ska användas för att stärka Region Örebro läns arbete med kreativa och gröna lösningar. De som har goda idéer ska där kunna söka medel för att testa dem. På så vis ska medarbetarnas kunskaper och drivkraft tas tillvara på och den hållbara omställningen stärkas.

Stärkt kollektivtrafik i Södra Ladugårdsängen
En annan stor satsning görs på utökad busstrafik i det nya området Södra Ladugårdsängen i Örebro. Satsningen på 4 miljoner kronor görs för att fylla ett behov av kollektivtrafik i en snabbt växande stadsdel. På så vis kan andelen som reser kollektivt öka och omställningen till ett hållbart samhälle underlättas, samtidigt skapar det yta för de boende på landsbygden som har större behov av bilen.

Stärkt digitalisering
Den digitala utvecklingen har förändrat människors liv såväl som hur vården organiseras. För att stärka arbetet med e-hälsa och ta tillvara på den digitala utvecklingens möjligheter satsar man i budgeten 4 nya miljoner på digitalisering.

Investeringar i hållbar logistik
Örebroregionen har de senaste åren etablerat sig som ett starkt logistiknav och förra året gick man upp på första plats tillsammans med Göteborg. Det är en ställning som bidrar till fler jobb, ökade skatteintäkter och smartare samt mer hållbara logistiksystem. För att fortsätta värna och utveckla det investeras i budgeten knappt 1 miljon kronor i arbetet med hållbar logistik.

Kultur i hela länet – med särskilt fokus på barn och unga
Kulturen har en viktig roll i samhället och den ska komma alla till del. Därför investeras i budgeten 1,5 miljoner kronor för att utveckla tillgången på kultur i hela länet, med ett särskilt fokus på barn och unga.

Särskilda satsningar utöver ramtillskott:

4 miljoner kronor på busstrafik i Södra Ladugårdsängen.
1 miljon kronor till en omställningspott för Regionens verksamheter.
4 miljoner kronor till ökad digitalisering.
1,5 miljon till utveckling av innovationssystem
0,9 miljoner till att stärka länet som hållbart logistiknav
0,8 miljoner till Komtek
1,5 miljon till kultur i hela länet med särskilt fokus på barn och unga

facebook Twitter Email