Samverkan ska förbättra stödet till unga med drogproblematik

Region Örebro län och Örebro kommun är överens om att inleda ett gemensamt pilotprojekt kring en så kallad Mini-Mariaverksamhet. Syftet är att ge ungdomar med missbruksproblematik ett bättre stöd än idag genom samordning mellan sjukvården i Region Örebro län och Örebro kommuns socialtjänst. Även övriga kommuner i länet kommer att ha möjlighet att delta i projektet.

– I dag har sjukvården och kommunerna på olika sätt ansvar för ungdomar med missbruksproblematik. Erfarenheterna från andra delar i landet visar att man genom mer samverkan tidigare kan fånga upp ungdomar i riskzonen och ge dem och deras familjer och närstående ett bättre stöd, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Örebro kommun har i sin Övergripande strategi och budget under flera år uttryckt behovet av en Mini-Maria verksamhet i samverkan med region Örebro län. I februari 2017 biföll regionfullmäktige en motion om att ge Regionstyrelsen i uppdrag att kartlägga behov och resurser och att se över förutsättningarna för att skapa en mottagning för unga med drogproblematik.

– Vi ser att ungdomars syn på narkotika, framförallt marijuana, har förändrats vilket ökar risken för att ungdomar ska hamna i en problematisk situation. Därför är det viktigt att den förebyggande och behandlande verksamheten för ungdomar med drogproblematik följer med i utvecklingen. Ett Mini-Maria med ökad samverkan mellan Region Örebro län och Örebro kommun är ett sånt steg som ger bättre förutsättningar för att motverka drogproblematik hos unga, säger Per-Åke Sörman (C), ordförande i programnämnd social välfärd i Örebro kommun.

Region Örebro län har gjort en utredning där det framgår att det finns önskemål och förutsättningar för en Mini-Mariaverksamhet i Örebro län där regionen och kommunerna samverkar. Nu ska en projektledare och styrgrupp tillsättas. För att finansiera delar av detta kommer Örebro kommun att ansöka om de medel hos Socialstyrelsen som i regeringens budget avsatts för att 2018-2019 stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa.

Fakta:
Mini-Mariamottagningar finns på flera platser i landet och har som uppdrag att i öppenvård hjälpa unga personer med alkohol och/eller drogproblematik. Verksamheten sker i samverkan mellan landsting och kommuner och samlar olika personalgrupper, som sjuksköterskor, psykologer, läkare, kuratorer och socialsekreterare, i samma verksamhet. Namnet Mini-Maria kommer ifrån mottagningen Maria Ungdom som finns i Stockholm och som startades 1966.

Målgruppen för den planerade Mini-Mariamottagningen i Örebro län är ungdomar och unga vuxna upp till 25 år som har ett riskbruk av alkohol och/eller droger. Förslag om att starta en sådan verksamhet har bland annat formulerats i en motion till regionfullmäktige av Torbjörn Ahlin (C) och har utretts av Region Örebro län i samverkan med företrädare för länets kommuner.

Ungdomarna ska genom verksamheten erbjudas hjälp för att komma ur riskbeteenden och drogproblem. Också anhöriga och närstående ska få stöd och hjälp

facebook Twitter Email