Budget 2019: En bättre vård och ekonomisk hållbarhet i fokus

En tryggare och mer tillgänglig vård stod i fokus när majoriteten i Region Örebro län under måndagen presenterade sitt förslag till verksamhetsplan och budget för 2019. Man vill satsa på en utbyggnad av äldrevården, en Mini Maria-verksamhet och fortsatta investeringar i den högspecialiserade vården vid länets tre sjukhus.

En ekonomi i balans där satsningar görs med befintliga medel och inom ramarna för en hållbar utveckling, det menar majoriteten är ett gott tecken på Region Örebro läns utveckling för framtiden. I budgeten tar man hänsyn till befolkningsutvecklingen med en allt större andel äldre och yngre och till det oklara läget för statens budget.

– Vi kan utifrån förutsättningarna presentera en stark budget med tydligt fokus på ökad kvalitét och tillgänglighet i vården. Satsningarna ryms inom de ekonomiska ramarna och vi i majoriteten tar ansvar för en välfärd vars finansiering och utveckling är hållbar över tid, säger regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S).

– Det är en bra budget med tydliga prioriteringar för en bättre vård, inte minst för de mest sköra äldre, som vi kan presentera. Genom tydligt ansvarstagande och god planering kan vi fortsätta utvecklingen av vården samtidigt som vi håller en ekonomi i balans, säger regionrådet Behcet Barsom (KD).

– Den budget vi nu presenterarar tar på ett hållbart sätt ansvar för våra gemensamma resurser och genomför satsningar på såväl den nära vården som på utveckling av ett mer hållbart och levande län, säger regionrådet Torbjörn Ahlin (C).

Hälso- och sjukvård: satsningar på kompetens, äldres hälsa och Mini Maria

Inom hälso- och sjukvården fokuserar majoriteten på ökad tillgänglighet genom investeringar i utbildning och rekrytering av kompetent personal, stärkning av den digitala vården och fortsatta satsningar på drop in-mottagningar och telefontillgänglighet.

– För att öka tillgängligheten till vården och korta väntetiderna är det avgörande att investera i medarbetarnas kompetens. Det gör vi bland annat genom att erbjuda sjuksköterskor en möjlighet att vidareutbilda sig med lön men också genom en satsning om 6,5 miljoner på fler AT och ST-platser, säger hälso- och sjukvårdsrådet Karin Sundin (S).

– Att lyckas med digitaliseringen är avgörande för att utveckla en mer effektiv, hållbar och tillgänglig vård som kommer invånarna i hela länet till del. Därför investerar vi 4 nya miljoner i arbetet med digitalisering, säger Torbjörn Ahlin.

Då den demografiska utvecklingen innebär att andelen och antalet äldre kraftigt ökar väljer majoriteten att stärka arbetet för äldres hälsa genom att satsa på arbetet med mobila team för vård i hemmet, äldremottagningar i anslutning till vårdcentraler och snabbare omhändertagande vid akutmottagningarna.

– Vi ser att gruppen äldre blir allt större och det ställer nya krav på vårdens organisation. Genom att satsa 6 miljoner kronor på äldres hälsa bidrar vill vi stärka arbetet med allas rätt till en god och tillgänglig vård i livets alla skeenden, säger Behcet Barsom.

Majoriteten investerar tre miljoner kronor i ett gemensamt Mini Maria-projekt med Örebro kommun. Verksamheten ska utveckla arbetet med stöd till unga missbrukare.

– Att fler söker sig till psykiatrin kräver att vi hittar nya sätt att organisera vården. Vi behöver stärka vårdkedjan och utveckla samverkan med kommunerna, inte minst med elevhälsan och socialtjänsterna, säger Torbjörn Ahlin. Den med Örebro kommun gemensamma satsningen på en Mini Maria-verksamhet är ett exempel på sån samverkan.

Hållbar utveckling

Ett prioriterat områdena för majoriteten är den hållbara utvecklingen. Fokus ligger på att stärka den regionala tillväxten och skapa förutsättningar för fler jobbtillfällen genom satsningar på hållbar logistik, utveckling av innovationssystem och tydliga krav vid inköp av varor och tjänster till Region Örebro läns verksamhet.

– Idag ser vi en stark utveckling på arbetsmarknaden med fler företag, fler i arbete och snabbare integration. Det måste vi fortsätta utveckla i samverkan med näringslivet och universitetet, inte minst måste vi stärka vår position som ledande logistiknav i Sverige, säger Andreas Svahn.

En särskild omställningspott införs som ska möjliggöra för olika delar i regionens verksamhet att skynda på arbetet med hållbar omställning och cirkulär ekonomi. Samtidigt investeras 4 miljoner kronor för att bygga ut kollektivtrafiken i södra Örebro och underlätta omställning av trafiksystemen.

– Regionen är en stor och ekonomiskt stark aktör i länet som genom små förändringar kan bidra med stora insatser för en mer hållbar och cirkulär ekonomi, säger Torbjörn Ahlin. Genom en ny omställningspott vill vi möjliggöra för kreativa gröna idéer att testas, utvecklas och förfinas.

– Vi ser ett växande behov av kollektivtrafik i Södra Ladugårdsängen i Örebro. Nu lägger vi fyra miljoner för att flera tusen invånare ska ges tillgång till bra kollektiva förbindelser, säger Andreas Svahn. Att fler som bor nära tätorternas centrum reser kollektivt är avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle och det skapar yta för de boende på landsbygden som är i större behov av bilen.

Kultur

Majoriten ser tillgången till kultur som en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. I budgeten satsar man 1,5 miljon på barn och ungas rätt till kultur och kultur i hela länet. Syftet är att stärka kulturens roll och tillgängliggöra det kulturella utbudet för fler personer, både på landsbygden och i städernas socioekonomiskt utsatta områden.

– Kulturen spelar en väldigt viktig roll för gemenskapen och utvecklingen av det demokratiska samhället. Alla ska ha tillgång till kultur i olika former, oavsett om du bor på landsbygden eller i ett av de större hyresrättsområdena, säger Torbjörn Ahlin.

– Att barn och unga får ta del av kultur oavsett var de bor är en grundläggande rättighet och stor del i byggandet av det goda och inkluderande samhället. För oss är det viktigt att i budgeten prioritera arbetet med tillgängliggörandet av kultur för en större publik, säger Behcet Barsom.

Läs verksamhetsplan och budget för 2019 i sin helhet

facebook Twitter Email